sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 / Information service regarding the epidemiological situation and COVID-19 disease

Aktuálna situácia / Current situation - posledná aktualizácia / last update: 25.09.2020

   

 

english version

 


Po prísnom posúdení aktuálnej epidemiologickej situácii sa rektorka VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. na základe odporúčania Krízového štábu VŠEMvs rozhodla dňa 16.9.2020 vyhlásiť v súlade so Smernicou č. 2/2020 o organizácii a podmienkach pedagogického procesu a prevádzky na vysokej škole pre akademický rok 2020/2021

ORANŽOVÚ FÁZU
školského
pandemického semafóru.

Napriek tomu, že nie je síce splnená obligatórna podmienka, že ak je niekto zo zamestnancov alebo študentov „podozrivý“ na ochorenie COVID-19 vyhlasuje sa oranžová fáza, Krízový štáb VŠEMvs odporučil rektorke VŠEMvs využil možnosť fakultatívnej podmienky, a to skutočnosť, že Bratislava je zaradená medzi rizikové regióny a táto skutočnosť by mohla výrazne negatívne ovplyvniť chod vysokej školy a ohroziť zdravie študentov, pedagógov a zamestnancov školy.

 

 
Časový harmonogram platný počas trvania pandémia ochorenia COVID-19:

 

 • 24.09.2020 - zasadnutie Kolégia VŠEMvs k aktuálnej epidemiologickej situácii a k začiatku výučby,
 • 24.09.2020 - stretnutie Vedenia VŠEMvs s pedagógmi a zamestnancami VŠEMvs,
 • 28.09.2020 - začiatok výučby denného prezenčného štúdia (podľa rozvrhu a predovšetkým podľa pokynov),
 • 28.09. - 01.10.2020 – stretnutia Krízového štábu VŠEMvs a Vedenia VŠEMvs so študentami denného prezenčného štúdia (všetky ročníky),
 • 30.09.2020 - ONLINE otvorenie akademického roka 2020/2021 pre študentov bakalárskeho kombinovaného štúdia (bude zverejnený aj záznam pre študentov, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť),
 • 30.09.2020 - ONLINE otvorenie akademického roka 2020/2021 pre študentov magisterského kombinovaného štúdia (bude zverejnený aj záznam pre študentov, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť),
 • 02.10. - 03.10.2020 - úvodné stretnutie so študentami 1. ročníka bakalárskeho kombinovaného štúdia (presný rozpis bude zverejnený na študentskom portáli).

Dotazníky a vyhlásenia platné počas trvania pandémie ochorenia COVID-19:

 


Kontakt pre študentov ohľadom epidemiologickej situácie: 

 • telefonická linka pre študentov slovenských študijných programoch:  0905 11 11 83

 


KRÍZOVÝ ŠTÁB VŠEMvs

 Zloženie Krízového štábu VŠEMvs:

 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. - predseda Správnej rady VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - prvý prorektor a prorektor pre rozvoj, vedu a výskum, 
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - prorektor pre manažovanie akademických projektov,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie,
 • Ing. Michal FABUŠ, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ Zahraničného oddelenia.
Dokumenty Krízového štábu VŠEMvs:

Základné dokumenty:

 • Štatút Krízového štábu VŠEMvs

 Zápisy zo zasadnutia:

 • ..

 Ďalšie dokumenty:

 • ..

 ​ English version:


After a strict assessment of the current epidemiological situation, the Rector of VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibakova, CSc. on the basis of the recommendation of the Crisis Board of VŠEMvs decided on 16th of September 2020 to declare in accordance with Directive no. 2/2020 on the organization and conditions of the pedagogical process and operation at the university for the academic year 2020/2021

ORANGE PHASE
of the university pandemic traffic light.

Although the mandatory condition is not met, that if any of the employees or students is "suspected" of COVID-19, an orange phase is declared, the Crisis Board of VŠEMvs recommended to the Rector of VŠEMvs based on the possibility of an optional condition. Namely the fact that Bratislava is classified as risk region and this could significantly negatively affect the operation of the university and endanger the health of students, teachers and university staff.


 


 Time schedule valid for the duration of the COVID-19 pandemic:

 • 14.09.2020 - ONLINE meeting with ERASMUS + students
 • 24.09.2020 - meeting of the VŠEMvs Board on the current epidemiological situation and the beginning of semester,
 • 24.09.2020 - meeting of the VŠEMvs Management with VŠEMvs teachers and employees,
 • 28.09.2020 - beginning of full-time study program (according to the schedule and especially according to the instructions),
 • 28.09.2020 - meeting of the ERASMUS+ team with ERASMUS+ students (according informations obtained from International Office),
 • 30.09.2020 - ONLINE opening of the academic year 2020/2021 for students of bachelor's combined study (for slovak study program),
 • 30.09.2020 - ONLINE opening of the academic year 2020/2021 for students of master's combined study (for slovak study program),
 • 01.10.2020 - introductory meeting with foreign students (for english study program)
 • 02.10. - 03.10.2020 - introductory meeting with students of the 1st year of bachelor's combined study program (the exact schedule will be published on the student portal - for slovak study program)

 


Questionnaires and declarations valid during the COVID-19 pandemic:

 

 


Contact for students regarding the epidemiological situation:

 

 • telephone line for students of English study programs: + 421 908 11 11 91

 


    CRISIS BOARD of VŠEMvs

 Members of the Crisis Board of VŠEMvs:

 • assoc.prof. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA - Chairman of the Board of VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - First Vice-Rector and Vice-Rector for Development, Science and Research, 
 • assoc. prof. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - Vice-Rector for Academic Project Management,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - Vice-Rector for Education,
 • Ing. Michal FABUŠ, PhD. - Vice-Rector for Foreign Affairs,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - Director of the International Relations Office.