sk-SKen-US
Menu

Veda a výskum

Veda a výskum

VŠEMvs už od svojho vzniku kládla dôraz na rozvoj vedeckovýskumnej činnosti. Základom pre dynamický rozvoj vedy a výskumu bolo hlboké presvedčenie všetkých pedagógov  školy, že nedeliteľnou súčasťou pôsobenia špičkovej vysokej školy je okrem pedagogického  procesu aj kvalitná a medzinárodne uznávaná vedecko – výskumná činnosť. Program vedecko – výskumnej činnosti VŠEMvs sa realizoval na základe dvojročných Programov vedecko – výskumnej činnosti prijatých Akademickou radou školy, ktoré sa  konkretizovali a upravovali podľa aktuálnych potrieb teórie verejnej správy a hospodárskej praxe ako aj  podnetov Ministerstva školstva SR a zahraničných vysokých škôl.  

V prvých  piatich rokoch svojej existencie sa  VŠEMvs zamerala na nasledovné oblasti výskumu:

A. výskum zameraný na vypracovanie učebníc, ktorým sa sledovala obsahová modernizácia pedagogického procesu,

B. výskum orientovaný na riešenie aktuálnych teoretických a praktických otázok verejnej správy a regiónov osobitne:

 • komparatívna analýza ekonomickej a sociálnej úrovne zaostávajúcich regiónov v SR a regionálna politika ich rozvoja, 
 • rozvoj malých a stredných podnikov ako zdroj oživenia hospodárstva a ekonomického rastu regiónov,  
 • rozvoj ľudských zdrojov ako rozhodujúca podmienka etablovania poznatkovo orientovanej spoločnosti,
 • decentralizácia verejnej správy SR a miestne financie,
 • optimalizácia distribúcie kompetencie výkonu verejných služieb medzi rôzne subjekty verejnej správy.      

Tematické zameranie a ciele výskumu VŠEMvs v súčasnosti

Obsah výskumu VŠEMvs vychádza z „ Koncepcie vedeckých a výskumných aktivít (vedy a výskumu) na roky 2008 až 2012“, ktorá formuluje a preferuje riešenie týchto tém:

 • hranice a limity, úlohy a zmysel verejnej správy v občianskej a demokratickej spoločnosti,
 • deľba práce medzi štátnou správou a samosprávou, reforma verejnej správy ako kontinuálny proces, rozpočtová decentralizácia verejnej správy, komunálna reforma,
 • zvyšovanie efektívnosti výkonu štátnej správy (efektívnosť: množstvo a kvalita, zmysel, účel vykonanej práce verzus vynaložené zdroje, náklady) v členení na ministerstvá, centrálne úrady, krajské a obvodné úrady špecializovanej štátnej správy,
 • zvyšovanie efektívnosti výkonu samosprávy v členení na vyššie územné celky, obce a inštitúcie verejných služieb v pôsobnosti VÚC (školstvo, zdravotníctvo, sociálna sféra, bezpečnosť, doprava, územný rozvoj, životné prostredie, šport, imigrácia),
 • regionálny rozvoj (nástroje regionálneho rozvoja, zdroje regionálneho rozvoja, perspektívy a možnosti rozvoja konkrétneho regiónu alebo mesta, príležitosti na regionálny rozvoj v dôsledku zavedenia schengenských pravidiel),
 • malé a stredné podnikanie (MSP) ako faktor regionálneho rozvoja (podmienky vzniku a rozvoja MSP, regionálne orientované MSP, príspevok MSP k rozvoju regiónov),
 • dokončenie spoločných výskumných projektov s externými akademickými a výskumnými inštitúciami, najmä s Ekonomicko-správní fakulta Masarykovej univerzity v Brne – Česká republika, Komunálne výskumné a poradenské centrum Piešťany, ACR Vysoká škola politických a spoločenských vied Kolín.

Zameranie vedecko-výskumnej činnosti v roku 2013 – 2014 sa orientuje na riešenie týchto oblastí:

 • samospráva a regionálny rozvoj,
 • decentralizácia verejnej správy,
 • zvyšovanie efektívnosti výkonu samosprávy optimalizáciou zdaňovania nadväzne na daňovú reformu UNITAS,
 • projektové riadenie v organizáciách územnej samosprávy,
 • európske sociálne systémy z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja,
 • inovácie pri formovaní a prehlbovaní európskej hospodárskej a sociálnej politiky,
 • kľúčové funkcie personálneho manažmentu v kontexte rozvoja organizácií pôsobiacich v SR a ČR,
 • komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta.