sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Prijímacie konanie

Zásady prijímacieho konania

Prijímanie na štúdium na Vysokú školu ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

 1. Prijímacie konanie sa uskutočňuje bez prijímacích skúšok na základe výsledkov z predchádzajúceho štúdia bez osobnej účasti uchádzača o štúdium.
 2. Uchádzač sa na VŠEMvs hlási zaslaním prihlášky na zvolenú formu štúdia a zvolený študijný program v stanovenom termíne.
  Prihlášky je potrebné podať do 31. marca, resp. do 31. júla, alebo v doplňujúcom termíne do 15. septembra aktuálneho kalendárneho roka.
  V odôvodnených prípadoch VŠEMvs môže stanoviť ďalší doplňujúci termín.
 3. Prihláška každého uchádzača o štúdium na VŠEMvs musí byť podaná v elektronickej forme a na tlačive VŠEMvs, ktoré elektronická prihláška automaticky vygeneruje.
  Toto tlačivo musí uchádzač vytlačiť, podpísať a poslať s nižšie uvedenými prílohami na adresu:

  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
  Rektorát 
  Furdekova 16
  851 04 Bratislava


  Platnosť elektronickej prihlášky je podmienená zaslaním prihlášky aj v papierovej forme so všetkými prílohami.
  Elektronická prihláška na akademický rok 2020/2021 je zverejnená tu. 
    
 4. Výber uchádzačov v rámci prijímacieho konania vykoná prijímacia komisia menovaná  rektorkou vysokej školy na základe vyhodnotenia študijných výsledkov absolvovaného predchádzajúceho štúdia. Podľa študijného priemeru  vytvorí poradie uchádzačov navrhnutých na prijatie. U uchádzačov na externé štúdium zohľadní aj doterajšiu prax a súčasné pracovné zaradenie.
 5. O prijatí alebo neprijatí uchádzačov rozhoduje rektorka VŠEMvs na základe zásad schválených Akademickým senátom VŠEMvs a na základe odporúčania prijímacej komisie.
 6. Rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania zašle VŠEMvs uchádzačom o štúdium do 30 dní od zasadnutia prijímacej komisie. Obsahuje výrok, odôvodnenie a poučenie o možnosti podať žiadosť o preskúmanie rozhodnutia.
 7. Za správnosť údajov a ich ochranu zodpovedá vysoká škola. Osobné údaje uchádzača slúžia len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely. 

Podmienky pre prijatie uchádzačov

Bakalársky stupeň štúdia

 • Základnou podmienkou prijatia uchádzača na VŠEMvs je úspešné absolvovanie štúdia na strednej škole s maturitou.
 • Povinnou prílohou prihlášky na bakalársky stupeň štúdia je
  • úradne overená fotokópia maturitného vysvedčenia,
  • štruktúrovaný životopis,
  • originál dokladu o zaplatení poplatku  za prihlášku.
 • Uchádzač, ktorý ukončí stredoškolské štúdium v prebiehajúcom akademickom roku, je povinný predložiť doklad o maturitnej skúške po jej vykonaní.

Zásady prijímacieho konania na 1. stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020

Magisterský stupeň štúdia

 • Základnou podmienkou prijatia na magisterský stupeň je úspešné ukončenie  štúdia na 1. stupni štúdia v študijných programoch Verejná správa a Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch alebo v príbuzných  študijných programoch.
 • Uchádzači z iných vysokých škôl budú na magisterské štúdium prijatí s tým, že absolvujú diferenčné skúšky z vybraných predmetov povinného základu študijného programu, na ktorý sa prihlásili.
 • O diferenčných skúškach rozhodne rektorka VŠEMvs na základe odporúčania príslušného riaditeľa ústavu. Za vykonanie  diferenčných skúšok je stanovený poplatok v zmysle platnej Smernice o poplatkoch VŠEMvs.
 • Povinnou prílohou prihlášky je 
  • úradne overená fotokópia bakalárskeho diplomu *,
  • potvrdený výpis všetkých známok vrátane štátnych skúšok a celkového študijného priemeru *,
  • štrukturovaný životopis,
  • originál dokladu o zaplatení  poplatku za prihlášku.

Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa nevyžaduje.

* Neplatí pre absolventov VŠEMvs

Zásady prijímacieho konania na 2. stupeň štúdia pre akademický rok 2019/2020