sk-SKen-US
Menu

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka  záujemcom o rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

 • v študijnom odbore: 3.3.5. verejná správa  a regionálny rozvoj
  v študijnom programe Verejná správa
 • v študijnom odbore: 3.3.16. ekonomika a manažment podniku
  v študijnom programe Manažment malého a stredného podnikania

uchádzať sa o udelenie akademického titulu „doktor filozofie“  (v skratke PhDr.)

v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 53, ods.8 a 9 a vnútorného predpisu VŠEMvs - ​Smernica č.2/2019 - Zásady rigorózneho konania na VŠEMvs v Bratislave.

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Na rigorózne skúšky sa môžu prihlásiť absolventi vysokoškolského štúdia, po jednom roku praxe, ktorí získali akademický titul „magister“ v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj a v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v príbuznom študijnom odbore.

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Uchádzač podá prihlášku na rigoróznu skúšku na
Pedagogické oddelenie  VŠEMvs
Furdekova ul. č. 16
851 04 Bratislava

v  termíne 
do 31.1.2019  

Kontaktná osoba
Ing. Anna Chorváthová
tel. č.: 0917 209 082
e-mail:
anna.chorvathova@vsemvs.sk

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu a  uchádzač v nej okrem svojich osobných údajov uvedie:

 • študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie,   
 • študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky.

K prihláške pripojí:

 • Overenú fotokópiu diplomu a overenú fotokópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie)  o štátnej skúške (resp. štátnej záverečnej skúške – absolventi spred roka 1991), overenú fotokópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister".
 • Ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené fotokópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní alebo nostrifikačnú doložku.
 • Zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má.
 • Potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Náklady spojené s realizáciou rigorózneho konania hradí VŠEMvs z poplatkov spojených s rigoróznym konaním. 
Po dohodnutí témy rigoróznej práce uhradí uchádzač o rigoróznu skúšku poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a zároveň odovzdá na pedagogické oddelenie vyplnené a podpísané Zadanie k rigoróznej práci.
 

Poplatky spojené s rigoróznym konaním uchádzač uhrádza na účet SK38 1100 0000 0029 2187 8925 (Tatra Banka), ako variabilný symbol uchádzač uvádza svoje rodné číslo
Výška všetkých poplatkov je uvedená v príslušnej ​​smernici č. 2/2017 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEMvs v Bratislave pre akademický rok 2017/2018.