sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Štúdium

Štúdium na VŠEMvs

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov

  • 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj 

  • 3.3.16. ekonomika a manažment podniku

  • 3.3.23. verejná ekonomika a služby

V študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Verejná správa bakalár - Bc. denná
externá
3 roky
4 roky 
Magisterský študijný program Verejná správa magister - Mgr. denná
externá
2 roky
3 roky

V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

 

V študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania  bakalár - Bc. denná
externá
3 roky
4 roky
Magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania magister -Mgr. denná
externá
2 roky
3 roky

V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich úspešnom vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

 

V študijnom odbore 3.3.23. verejná ekonomika a služby ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Ekonomika a manažment verejných služieb bakalár - Bc. denná
externá
3 roky
4 roky

Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom programe v rámci študijného odboru

  • 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj 

  • 3.3.16. ekonomika a manažment podniku

  • 3.3.23. verejná ekonomika a služby

V študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Verejná správa bakalár - Bc. denná
3 roky
Magisterský študijný program Verejná správa magister - Mgr. denná
2 roky      

 

V študijnom odbore 3.3.16. ekonomika a manažment podniku ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania  bakalár - Bc. denná
3 roky
Magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania magister -Mgr. denná
2 roky

 

V študijnom odbore 3.3.23. verejná ekonomika a služby ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program Ekonomika a manažment verejných služieb bakalár - Bc. denná
3 roky