sk-SKen-US
Menu

Štúdium

Štúdium na VŠEMvs

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave pôsobí po procese jej komplexnej akreditácie, ktorý sa uskutočnil v roku 2009 ako neuniverzitná vysoká škola s akreditáciou na bakalárske a magisterské štúdium s priznanými právami udeľovať akademické tituly:

Akreditované bakalárske študijné programy:

Akreditované magisterské študijné programy:

  • „magister“ – študijný program ​​Verejná správa (2. st.)
    • v dennej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
    • v externej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
  • „magister“ – študijný program Manažment malého a stredného podnikania (2. st.)
    • v dennej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“
    • v externej forme štúdia s možnosťou vykonať rigorózne konanie a udeliť titul „PhDr.“

Spoločné štúdium Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch  a špeciálny vzdelávací program Alpine Center

Okrem uvedených študijných programov ponúka VŠEMvs aj spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový manažment na základe konceptu Alpine Center akreditovaného vo Švajčiarsku, ktorý už 26 rokov používajú zahraničné univerzity pri vzdelávaní hlavne v študijných odboroch hotelierstva a gastronómie.
Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku dennou formou.

Organizácia štúdia

Pri organizácii štúdia sa od začiatku existencie vysokej školy uplatňuje  kreditový systém štúdia, (v súlade so zásadami Európskeho kreditového systému, European Credit Transfer System - ECTS), ktorý  vytvára podmienky pre transparentnosť a porovnateľnosť náročnosti štúdia medzi vysokými školami a je základným nástrojom pre rozvoj mobilít študentov v rámci programu ERASMUS. Kreditový systém štúdia umožňuje prostredníctvom kreditov hodnotiť študentovu záťaž spojenú s absolvovaním jednotiek študijného programu v súlade so stanovenými študijnými zásadami. Prostredníctvom kreditového systému štúdia sa uplatňuje prístup založený na pružnosti a otvorenosti profilácie štúdia podľa záujmu študentov.

Jedinečnou črtou poskytovaného vzdelávania je primerané zabezpečenie všetkých vyučovaných predmetov študijnou literatúrou. V procese vzdelávania sa využívajú aktivizujúce metódy vyučovania (problémové poňatie, práca v tíme, prípadové štúdie a pod.). Do vzdelávacieho procesu sú zapájaní aj významní manažéri z hospodárskej praxe.