Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Angličtina - odborná jazyková príprava

Angličtina - odborná jazyková píprava pre oblasť podnikania, manažmentu a verejnej správy

Cieľová skupina

Osoby pracujúce alebo osoby so záujmom pracovať v oblasti podnikania, manažmentu a verejnej správy.

Požadované vstupné vzdelanie

Znalosť anglického jazyka minimálne na úrovni B1 podľa SERR (všeobecná angličtina).

Profil absolventa

 • Absolvent vzdelávacieho programu získa vedomosti a zručnosti v anglickom jazyku potrebné pre prácu v oblasti podnikania, manažmentu a verejnej správy a dokáže ich aplikovať v súlade s charakterom svojho pracovného zaradenia.
 • Je schopný plynule komunikovať v anglickom jazyku v ústnom, telefonickom ako aj písomnom styku na formálnej i neformálnej úrovni.
 • Má dobré prezentačné a rokovacie schopnosti, je spôsobilý riešiť konkrétne problémy a diskutovať o odborných témach z oblasti podnikania, manažmentu a verejnej správy.
 • Absolvent ovláda odbornú terminológiu v anglickom jazyku potrebnú pre pracovné pozície v orgánoch štátnej správy, samosprávy, v organizáciách riadených verejnou správou a taktiež si osvojí odbornú slovnú zásobu pre oblasť podnikania a manažmentu.
 • Je schopný poskytovať odborné informácie v anglickom jazyku verejnosti a zahraničným partnerom z Európskej únie v organizáciách verejného sektora.

Obsah programu

 • Prvé kontakty, predstavovanie (opis pracovných pozícií), formálne i neformálne pozdravy, budovanie obchodných kontaktov a vzťahov
 • Opis firmy, jej činnosti a firemnej štruktúry
 • Podnikanie, druhy podnikania, osobný imidž manažéra, podnikateľa
 • Vedenie a riadenie ľudí, charakteristika úspešného manažéra
 • Umenie vyjednávať- obchodné rokovania a stretnutia, obchodné podmienky
 • Orgány štátnej správy, samosprávy, organizácie riadené verejnou správou a ich fungovanie
 • Aktívne riešenie problémov, vybavovanie sťažností a iných úradných záležitostí
 • Efektívna komunikácia s verejnosťou, úradná komunikácia, podávanie informácií na úradoch
 • Telefonovanie, vybavovanie rezervácií a nechávanie telefonických odkazov
 • Interkultúrna komunikácia, kultúrne rozdiely v komunikácii so zahraničnými partnermi
 • Prezentačné schopnosti, práca so štatistickými a číselnými údajmi
 • Formálna písomná komunikácia, nácvik písania formálnych listov a emailov    

Organizačná forma vzdelávania

 • Prezenčná

Metódy vzdelávania

 • Výklad
 • Individuálna práca
 • Práca vo dvojiciach a v skupine
 • Diskusné aktivity a rôzne druhy cvičení

Rozsah

XXXXXX

Forma záverečnej skúšky   

 • Po ukončení vzdelávacieho programu absolvuje poslucháč záverečnú skúšku koncipovanú podľa prebraného a precvičeného učiva.
 • Skúška má dve časti:
  • ústna časť zameraná na rolové aktivity a simulácie reálnych situácií v pracovnom prostredí;
  • písomný test zameraný na funkcie jazyka a odbornú slovnú zásobu a schopnosť ich správne aplikovať v cvičeniach.

Odborný garant

 • PaedDr. Jarmila BRTKOVÁ

Lektori

 • PaedDr. Jarmila BRTKOVÁ
 • Mgr. Lenka DVORŠTIAKOVÁ
 • Mgr. Alexandra BIMANOVÁ
 • Ing. Jela KOVÁČOVÁ

Forma ukončenia

Certifikát VŠEMvs