Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Rektor

Rektorka VŠEMvs

 Rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.

Dr. h. c. prof. Ing. Viera CIBÁKOVÁ, CSc.

funkčné obdobie:

6.7.2005 – 5.7.2009
6.7.2009 – 5.7.2013
10.7.2013 – 9.7.2017

dátum vymenovania za rektora na ďalšie funkčné obdobie:

10.7.2017

Funkciu rektorky VŠEMvs v Bratislave vykonáva Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. Dňa 20. januára 2009 bola vymenovaná prezidentom Slovenskej republiky za vysokoškolskú profesorku a dňa 10. júla 2009 bola vymenovaná za rektorku Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na tretie funkčné obdobie.

V intenciách štatútu VŠEMvs je rektorka plnoprávnym štatutárnym orgánom súkromnej vysokej školy. Rektorka plní nezastupiteľnú  úlohu pri strategickom riadení rozvoja vysokej školy, koncepčnej a riadiacej práci v oblasti vzdelávania procesu, vedecko-výskumnej činnosti a pri rozvoji vysokej školy. Mimoriadnu pozornosť venuje personálnemu a kvalifikačnému rastu zamestnancov vysokej školy a vytváraniu vhodných materiálnych a priestorových podmienok na činnosť VŠEMvs.

Rektorka koná a vystupuje v mene vysokej školy a reprezentuje ju na domácich a zahraničných podujatiach.