sk-SKen-US
Menu

Katedra bezpečnostného manažmentu

Katedra bezpečnostného manažmentu

   
Vedúci katedry: prof. JUDr. Jozef  KURIL, CSc.

Základným poslaním katedry bezpečnostného manažmentu je sprostredkovávať podstatné poznatky a informácie z jednotlivých študijných predmetov výučbu ktorých zabezpečuje katedra. Študenti VŠEMVS vzhľadom na svoje profesionálne pôsobenie v jednotlivých oblastiach spoločenskej praxe by mali disponovať kvalifikovanými vedomosťami aj z oblasti verejnej a štátnej služby, krízového manažmentu, manažérstva rizika i manažmentu kvality. Náležité osvojenie si poznatkov tohto druhu  zo strany našich študentov  prispeje  nielen k ich potrebnej erudícii z týchto oblastí spoločenského života,  ale nepochybne  tiež  rozšíri možnosti  úspešného uplatnenia našich absolventov v praxi.

Personálne zabezpečenie katedry
Profesori - 2
Docenti - 1
OA s PhD. - 2
Externí spolupracovníci - 1

Cieľom predmetu je rozšíriť poznanie o postavení, cieľoch, postupoch a úlohách krízového manažmentu EÚ, ale aj v spoločných operáciách krízového manažmentu OSN, OBSE a NATO.
V rámci výučby tohto predmetu majú študenti možnosť získať poznatky o podstate kríz a krízových javov. Môžu sa zoznámiť s cieľmi, funkciami a postupmi krízového manažmentu vo verejnej správe, s praktickým spracovaním krízových a havarijných plánov orgánmi verejnej správy, ako aj so zásadami financovania krízového manažmentu.
Cieľom predmetu je nadobudnúť a rozvinúť poznanie študentov o podstate a druhoch rizika, prezentovať proces manažérstva rizika podniku a verejnej správy.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom teoretické a praktické poznatky, skúsenosti zamerané na manažment a manažérstvo kvality, jeho súčasný stav a význam v makroekonomickej a mikroekonomickej oblasti. Cieľom nie je len poskytnúť zvládnutie metód, nástrojov a prístupov zabezpečovania a zdokonaľovania systémov manažérstva kvality, ale i prostredníctvom praktík a prípadových štúdií riešiť danú problematiku v oblasti kvality produktov, produkcie a právnych subjektov podnikania. Ďalej získať kompetencie a schopnosti implementovať systémové prístupy manažérstva kvality do hospodárskej a spoločenskej praxe.
Technické prekážky obchodu sú spôsobené pravidlami, ktoré zaväzujú hospodárske subjekty prispôsobiť výrobky pravidlám štátu alebo zoskupeniu štátov určenia. Zjednotenie pravidiel pri uvádzaní výrobkov na trh je základným predpokladom rozvoja medzinárodného obchodu. Zjednotený, bezhraničný trh je najlepším spôsobom ako podporiť konkurencieschopnosť európskeho hospodárstva. Zavedenie tejto vízie do praxe má mnoho podôb, a nastúpená cesta prináša úspechy nielen pre výrobcov, ale aj pre spotrebiteľov. Cieľ predmetu je získať a osvojiť si vedomosti a poznatky z oblasti voľného pohybu produktov pre právne subjekty podnikania, malé a stredné podniky nevynímajúc. Prináša poznatky z oblasti nástrojov, ktoré sú využiteľné pri prekonávaní bariér trhu a to v rámci Európskeho spoločenstva ako aj pri exporte a importe výrobkov a služieb do tretích krajín. Absolvovaním predmetu študent získa poznatky, vedomosti a kompetencie využiteľné nie len pri tvorbe podnikateľského zámeru ale hlavne pri jeho realizácií v podobe umiestnenia konkrétneho produktu na trh.