sk-SKen-US
Menu

Ústav ekonómie a manažmentu

Ústav ekonómie a manažmentu

Riaditeľ ústavu Dr. h. c. prof. mpx. h. c. prof. Ing. Vladimír GOZORA, PhD., MBA
Zástupca riaditeľa prof. h. c. doc. Ing. Monika HUDÁKOVÁ, PhD.
Tajomníčka ústavu Ing. Ivana BRUTOVSKÁ


Štruktúru ústavu tvoria nasledovné pracoviská:

Nosným smerovaním  ústavu vo vzdelávacej oblasti je  orientácia na profesijnú prípravu budúcich manažérov na malé a stredné podnikanie v regiónoch a na funkčné pozície v štátnej správe a územnej samospráve.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa ústav zameriava na rozvoj malého a stredného podnikania a na problémy ekonomiky a manažmentu verejnej správy. 

Výskumné projekty, realizované na ústave, majú charakter inštitucionálneho výskumu na podporu rozvoja študijných programov, aplikačného výskumu na podporu malého a stredného podnikania a spolupráce podnikateľských subjektov s orgánmi územných samospráv a medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce a  na podporu integračných procesov a globalizačných tendencií v európskom priestore.

Ústav spolupracuje s poprednými podnikateľskými subjektmi, učenými vedeckými spoločnosťami a pracoviskami ústrednej štátnej správy, samosprávy a pracoviskami vedecko - výskumnej základne.

Ústav je koordinujúcim pracoviskom projektov medzinárodnej vedecko - výskumnej a edukačnej spolupráce, nositeľom znalostnej ekonomiky a moderného manažmentu.