Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 / Information service regarding the epidemiological situation and COVID-19 disease

Aktuálna situácia / Current situation - posledná aktualizácia / last update: 10.5.2021

   

 

english version

 


Rektorka VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. sa dňa 10.5.2021 rozhodla, na návrh Krízového štábu VŠEMvs, v súlade so Smernicou č. 2/2020 o organizácii a podmienkach pedagogického procesu a prevádzky na vysokej škole 2020/2021 vyhlásiť

ORANŽOVÚ FÁZU
školského
pandemického semafóra.

Dôvodom tohto rozhodnutia je, že bola naplnená podmienka uvedená v Manuáli k organizácii a podmienkach pedagogického procesu a prevádzky VŠEMvs pre akademický rok 2020/2021, a to: Krízový štáb VŠEMvs môže navrhnúť prehodnotenie fázy na "oranžovú", ak miesto sídla VŠEMvs (Bratislava) bolo Úradom verejného zdravotníctva SR označené za "rizikový región - oranžová alebo červená zóna" v súlade s celoštátnym semafórom pandémie ochorenia COVID-19.

 


Časový harmonogram platný počas trvania pandémia ochorenia COVID-19:

 

 • 24.09.2020 - zasadnutie Kolégia VŠEMvs k aktuálnej epidemiologickej situácii a k začiatku výučby,
 • 24.09.2020 - stretnutie Vedenia VŠEMvs s pedagógmi a zamestnancami VŠEMvs,
 • 28.09.2020 - začiatok výučby denného prezenčného štúdia (podľa rozvrhu a predovšetkým podľa pokynov),
 • 28.09. - 01.10.2020 – stretnutia Krízového štábu VŠEMvs a Vedenia VŠEMvs so študentami denného prezenčného štúdia (všetky ročníky),
 • 30.09.2020 - ONLINE otvorenie akademického roka 2020/2021 pre študentov bakalárskeho kombinovaného štúdia (bude zverejnený aj záznam pre študentov, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť),
 • 30.09.2020 - ONLINE otvorenie akademického roka 2020/2021 pre študentov magisterského kombinovaného štúdia (bude zverejnený aj záznam pre študentov, ktorí sa nemohli stretnutia zúčastniť),
 • 02.10. - 03.10.2020 - úvodné stretnutie so študentami 1. ročníka bakalárskeho kombinovaného štúdia (presný rozpis bude zverejnený na študentskom portáli).

Dotazníky a vyhlásenia platné počas trvania pandémie ochorenia COVID-19:

 

 


Kontakt pre študentov ohľadom epidemiologickej situácie: 

 • telefonická linka pre študentov slovenských študijných programoch:  0905 11 11 83

 


KRÍZOVÝ ŠTÁB VŠEMvs

 Zloženie Krízového štábu VŠEMvs:

 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. - predseda Správnej rady VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - prvý prorektor a prorektor pre rozvoj, vedu a výskum, 
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - prorektor pre manažovanie akademických projektov,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie,
 • Ing. Michal FABUŠ, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ Zahraničného oddelenia.
Dokumenty Krízového štábu VŠEMvs:

Základné dokumenty:

 • Štatút Krízového štábu VŠEMvs

 Zápisy zo zasadnutia:

 • ..

 Ďalšie dokumenty:

 • ..

 ​ English version:


Rector of VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibakova, CSc. decided on 10.5.2021, based on the recommendation of the Crisis Board of VŠEMvs, to declare in accordance with Directive no. 2/2020 on the organization and conditions of the pedagogical process and operation at the university for the academic year 2020/2021

ORANGE PHASE
of the university pandemic traffic light.

The reason for this decision is that the condition stated in the Manual on the organization and conditions of the pedagogical process and operation of VŠEMvs for the academic year 2020/2021 was fulfilled, namely: Crisis Board of VŠEMvs may propose a reassessment of the phase to "orange" if was designated by the Public Health Office of the Slovak Republic as a "risk region - orange or red zone" in accordance with the national traffic light of the COVID-19 pandemic.


 


 Time schedule valid for the duration of the COVID-19 pandemic:

 • 14.09.2020 - ONLINE meeting with ERASMUS + students
 • 24.09.2020 - meeting of the VŠEMvs Board on the current epidemiological situation and the beginning of semester,
 • 24.09.2020 - meeting of the VŠEMvs Management with VŠEMvs teachers and employees,
 • 28.09.2020 - beginning of full-time study program (according to the schedule and especially according to the instructions),
 • 28.09.2020 - meeting of the ERASMUS+ team with ERASMUS+ students (according informations obtained from International Office),
 • 30.09.2020 - ONLINE opening of the academic year 2020/2021 for students of bachelor's combined study (for slovak study program),
 • 30.09.2020 - ONLINE opening of the academic year 2020/2021 for students of master's combined study (for slovak study program),
 • 01.10.2020 - introductory meeting with foreign students (for english study program)
 • 02.10. - 03.10.2020 - introductory meeting with students of the 1st year of bachelor's combined study program (the exact schedule will be published on the student portal - for slovak study program)

 


Questionnaires and declarations valid during the COVID-19 pandemic:

 

 


Contact for students regarding the epidemiological situation:

 

 


    CRISIS BOARD of VŠEMvs

 Members of the Crisis Board of VŠEMvs:

 • assoc.prof. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA - Chairman of the Board of VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - First Vice-Rector and Vice-Rector for Development, Science and Research, 
 • assoc. prof. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - Vice-Rector for Academic Project Management,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - Vice-Rector for Education,
 • Ing. Michal FABUŠ, PhD. - Vice-Rector for Foreign Affairs,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - Director of the International Relations Office.