Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Informačný servis ohľadom epidemiologickej situácie a ochorenia COVID-19 / Information service regarding the epidemiological situation and COVID-19 disease

Aktuálna situácia / Current situation - posledná aktualizácia / last update: 27.7.2021

   

 

english version

 


Rektorka VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. sa dňa 9.7.2021 rozhodla, na návrh Krízového štábu VŠEMvs, v súlade so Smernicou č. 2/2020 o organizácii a podmienkach pedagogického procesu a prevádzky na vysokej škole 2020/2021 vyhlásiť

ZELENÚ FÁZU
školského
pandemického semafóra.

 


Časový harmonogram platný počas trvania pandémia ochorenia COVID-19:

 


Dotazníky a vyhlásenia platné počas trvania pandémie ochorenia COVID-19:

 

 


Kontakt pre študentov ohľadom epidemiologickej situácie: 

 • telefonická linka pre študentov slovenských študijných programoch:  0905 11 11 83

 


KRÍZOVÝ ŠTÁB VŠEMvs

 Zloženie Krízového štábu VŠEMvs:

 • doc. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. - predseda Správnej rady VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - prvý prorektor a prorektor pre rozvoj, vedu a výskum, 
 • doc. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - prorektor pre zahraničné vzťahy,
 • doc. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - predseda Akademického senátu,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - prorektor pre vzdelávanie,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - riaditeľ Zahraničného oddelenia.

 ​ English version:


Rector of VŠEMvs Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibakova, CSc. decided on 9.7.2021, based on the recommendation of the Crisis Board of VŠEMvs, to declare in accordance with Directive no. 2/2020 on the organization and conditions of the pedagogical process and operation at the university for the academic year 2020/2021

GREEN PHASE
of the university pandemic traffic light. 


 Time schedule valid for the duration of the COVID-19 pandemic:

 


Questionnaires and declarations valid during the COVID-19 pandemic:

 

 


Contact for students regarding the epidemiological situation:

 

 


    CRISIS BOARD of VŠEMvs

 Members of the Crisis Board of VŠEMvs:

 • assoc.prof. Ing. Ľuboš CIBÁK, PhD. MBA - Chairman of the Board of VŠEMvs, 
 • prof. Ing. Vojtech KOLLÁR, PhD. - First Vice-Rector and Vice-Rector for Development, Science and Research, 
 • assoc. prof. Ing. Michal FABUŠ, PhD. - Vice-Rector for Foreign Affairs,
 • assoc. prof. Ing. Stanislav FILIP, PhD. - President of Academic Senate,
 • Mgr. Jozef KIRCHMAYER, PhD. - Vice-Rector for Education,
 • Ing. Marián KOVÁČ, PhD. - Director of the International Relations Office.