Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Grantová agentúra VŠEMvs

Interné projekty podporené Grantovou agentúrou VŠEMvs

Kategória projektov Interné projekty rieši témy základného a aplikovaného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji. Je financovaná prostredníctvom Grantovej agentúry VŠEMvs, ktorá začala svoju činnosť dňa 1.9.2007. Jej poslaním je poskytovať finančnú podporu výskumným projektom, ktoré riešia relevantné, aktuálne a perspektívne témy verejnej správy a regionálneho rozvoja. Grantová agentúra udeľuje finančnú podporu z fondu pre vedu a výskum VŠEMvs, ktorý disponuje vyčlenenými rozpočtovými prostriedkami VŠEMvs. O finančnú podporu výskumu sa môžu uchádzať riešitelia alebo riešiteľské kolektívy zložené najmä zo zamestnancov VŠEMvs, preferované sú zmiešané kolektívy a kooperatívne a medzinárodné projekty.

Od začiatku svojej činnosti Grantová agentúra VŠEMvs doposiaľ podporila realizáciu týchto výskumných úloh:


KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2019
Výzvy koncepcie sociálnej integrácie v Európe  doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2019 – 2021 
IGP 2/2019 Vybrané aspekty manažmentu ľudských zdrojov v podnikoch v kontexte súčasného nástupu štvrtej priemyselnej revolúcie doc. Ing. Zdenko Stacho, PhD.  2019 - 2021 
IGP 3/2019 Vytvorenie mechanizmu na hodnotenie vplyvu migračných tokov na sociálny a ekonomický rozvoj územia doc. Ing. František Vojtech, PhD.  2019 - 2020 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2017
Vývoj medzinárodného podnikania a medzinárodného manažmentu v podmienkach globalizácie   prof. Ing. Judita Táncošová, CSc. 2017 – 2018 
IGP 2/2017 Využitie výsledkov finančnej analýzy pri plnení informačnej funkcie vnútropodnikového kontrolingu Ing. Michal Levický, PhD.   2017  2018 
IGP 3/2017 Efekty malého a stredného podnikania v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.   2017 – 2019 
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2016 Nová paradigma rozvoja sociálnych systémov v Európe doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
IGP 2/2016 Podiel vybraných atribútov manažérskej práce na kreovanie interného prostredia podporujúceho konkurencieschopnosť podniku doc. Ing. Katarína Stachová, PhD. 2016 – 2018
IGP 3/2016 Hodnotenie kompetencií projektových manažérov v malých a stredných podnikoch v regiónoch SR
Ing. Hana Krchová, Ph.D. 2016 – 2018
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2015 Benchmarking miest Slovenska 2015-2016 prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2015 – 2016
IGP 2/2015 Súčasný stav a perspektívy rozvoja verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 2015 – 2017
IGP 3/2015 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru Európskej únie prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. 2015 – 2017
IGP 4/2015 Finančné účtovníctvo v kontexte výkonu finančného auditu v malých a stredných podnikoch a samospráv prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2015 – 2016
IGP 5/2015 Perspektívy fungovania malotriedok v SR v závislosti od demografického vývoja doc. Ing. Elena Beňová, PhD. 2015 – 2016
IGP 6/2015 Analýza interného a externého prostredia malých a stredných podnikov v podmienkach SR doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 2015 – 2016
KÓD            NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2014 Inštitucionálne predpoklady a manažment migračných procesov v Európe v podmienkach SR a ČR prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2014 – 2015
IGP 2/2014 Výkladový slovník pre verejnú správu prof.  Ing. Viera Cibáková, CSc. 2014 – 2015
IGP 3/2014 Poisťovanie rizík malých a stredných podnikov na poistnom trhu prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2014 – 2015
IGP 5/2014 Budovanie regionálneho informačného systému pre potreby územnej samospráv
Ing. Ivana Gecíková,   PhD. 2014 – 2016
IGP 6/2014 Manažérstvo vzdelávania vo verejnej správe PhDr. Silvia Matúšová, PhD.  2014 – 2016 
IGP 7/2014 Spoločensky zodpovedné podnikanie malých a stredných podnikov – nástroj regionálneho rozvoja
doc. Ing. Helena Schurmann, PhD. 2014 – 2015
IGP 8/2014 Metodológia diagnostiky podniku v súčasnosti  Ing. Marián Židó, PhD.  2014 – 2016 
IGP 9/2014 Miesto a úloha orgánov verejnej správy pri kritickom stave štátu  prof. dr. Štefan Volner, CSc.  2014 – 2015  
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
IGP 1/2013 Právne vzťahy pri výkone závislej práce - súčasný stav a perspektívy prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc. 2013 – 2015
IGP 2/2013 Európske sociálne systémy, ich funkčnosť, súčasnosť a budúcnosť z hľadiska napĺňania stratégie udržateľného, inkluzívneho a inteligentného rozvoja doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2013 – 2015
IGP 3/2013 Kľúčové funkcie personálneho manažmentu v kontexte rozvoja organizácií pôsobiacich  v SR a ČR Ing. Zdenko Stacho, PhD. 2013 – 2015
IGP 4/2013  Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj organizácií v novej ére podnikania  Ing. Katarína Stachová, PhD.  2013 – 2015 
IGP 5/2013 Projektové riadenie v organizáciách územnej samosprávy  JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD.  2013 – 2014 
IGP 6/2013 Komparatívna analýza marketingových subkoncepcií služieb, turizmu a miesta  prof. Ing. Kristína Viestová, CSc.  2013 – 2015 
IGP 9/2013 Vybrané časti stratégie sociálneho a hospodárskeho rozvoja vo svete  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2013 
IGP 10/2013 Determinanty rozvoja malého a stredného podnikania na regionálnej úrovni v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2013 – 2015
IGP 11/2013 Podpora rozvoja malých a stredných podnikov - záruka rozvoja regiónov  prof. Ing. Alena Daňková, CSc.  2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 3/2012 Nový model sociálno-enviromentálnej trvalej udržateľnosti Slovenska prof. RNDr. Koloman Ivanička, DrSc. 2010 – 2013
IGP 4/2012  Zmeny v účtovníctve rozpočtových organizácií po vstupe do EÚ a ich vplyv na využívanie verejných financií  prof. Ing. Nora Štangová, CSc.  2010 – 2013
IGP 5/2012  Vybrané hospodárske politiky Európskej únie  doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2012 
IGP 6/2012  Tretia etapa decentralizácie verejnej správy  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2012 – 2014 
IGP 72012  Šport a voľno-časové pohybové aktivity študentov vo vybraných súkromných vysokých školách  Ing. František Kubala  2012 – 2013 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2011 Dopady fiškálnej decentralizácie SR prof. Ing. Viera Cibáková, CSc 2011 – 2012
IGP 2/2011 Etika vo verejnej správe Mgr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. 2011 – 2013
IGP 3/2011  Ekonómia životného prostredia a mechanizmy verejnej správy v procese starostlivosti o životné prostredie  doc. Ing. Eva Romančíková, CSc.  2011 – 2013 
IGP 4/2011  Regionálna politika Európskej únie doc. Ing. Viliam Kováč, CSc.  2011 
IGP 5/2011 Benchmarking miest Slovenska 2011 - 2012 prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2011 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2010 Možnosti merania občianskej bezpečnosti Ing. Stanislav Filip, PhD. 2010 – 2012
IGP 2/2010 Kvalita samosprávneho manažmentu na miestnej úrovni doc. Ing. Anna Belajová, PhD. 2010 – 2012
IGP 3/2011  Podnikanie a manažment organizácií budúcnosti (v novej ére civilizácie) prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc.  2010 – 2012
IGP 4/2010  Nové tendencie v ekonómii a manažmente verejnej správy prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2010 – 2011 
IGP 5/2010 Právne aspekty verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc.  2010 – 2012
IGP 6/2010 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2010 – 2012 
IGP 10/2010 Systémový prístup k rozvíjaniu vedomostného potenciálu zamestnancov samosprávy Ing. Mária Šamierová, CSc.  2010 – 2012 
IGP 11/2010 Analýza procesu študijného rozhodovania poslucháčov VŠEMvs  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.  2010 – 2012 
IGP 12/2010 Komparácia postavenia verejných a súkromných vysokých škôl vo vybraných krajinách EÚ  Ing. Ľuboš Cibák, PhD., MBA  2010 – 2011 
IGP 13/2010  Vytvorenie učebnej a metodickej pomôcky k predmetu Všeobecná ekonomická teória a Makro- a Mikroekonómia s aplikáciou na dištančné štúdium - pilotný projekt dištančného vzdelávania  doc. Ing. Judita Táncošová, CSc.  2010 – 2011 
IGP 14/2010 Vytvorenie súboru učebných textov a metodickej pomôcky k predmetu Financovanie verejnoprospešných subjektov  doc. Ing. Elena Beňová, PhD.  2010 – 2011 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
IGP 1/2009 Benchmarking miest Slovenska prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 2/2009 Model komunálnej reformy na Slovensku prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. 2009 – 2010
IGP 3/2009  Rozvoj ľudských zdrojov v malých a stredných podnikoch ako faktor rozvoja vybraného regiónu doc. Ing. Alena Daňková, CSc. 2009 – 2011
IGP 4/2009  Metodika tvorby študijných programov v študijnom odbore 3.3.5. verejná správa a regionálny rozvoj prof. Ing. Štefan Slávik, CSc. 2009 – 2010 
IGP 5/2009 Dynamický a ekonomický systém (teoreticko-metodologické východiská) doc. dr. Štefan Volner, CSc. 2009 – 2009
IGP 6/2009  Regionálne disparity v malom a strednom podnikaní  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2009 – 2011 
IGP 7/2009  Transformácia a ďalší rozvoj riadenia verejnej správy na Slovensku  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2009 
IGP 8/2009  Regionálne centrá (samospráva a regionálne prognózovanie)  PhDr. Jana Gašparíková, PhD.  2009 – 2012