sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Bc. - Manažment malého a stredného podnikania

Bc. - Manažment malého a stredného podnikania

Študijný program: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
Študijný odbor: 3.3.16. ekonomika a manažment podniku
Stupeň štúdia: prvý - bakalársky študijný program
Získaný titul: bakalár (v skratke "Bc.")

Študijný program je ponúkaný so zameraním na:
MANAŽMENT ZAČÍNAJÚCICH
FIRIEM (START UP)
PERSONÁLNY MANAŽMENT A
ĽUDSKÉ ZDROJE
DIGITÁLNY
MARKETING

Študent si vyberá zameranie po ukončení 1. ročníka štúdia.  

Profil absolventa študijného programu

Absolventi študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokážu analyzovať jednoduché ekonomické javy a procesy v podniku a jeho okolí a prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia. Sú spôsobilí riešiť stredne náročné úlohy na rôznych manažérskych funkciách na nižšom a strednom stupni riadenia podniku, a to najmä z oblastí kalkulácií, rozpočtov, manažmentu výroby, plánovania a organizovania podnikového procesu. Majú tiež znalosti z oblasti národohospodárskych a podnikovo-hospodárskych disciplín, práva, medzinárodného obchodu, marketingu, financií, účtovníctva, matematiky, štatistiky a informatiky. Manažérske uplatnenie nájdu najmä v malých a stredných podnikoch. Uplatnia sa však v rôznych typoch podnikov v súkromnom i verejnom sektore. Vzhľadom na odborné komunikačné zručnosti z cudzích jazykov sa dobre uplatnia aj v internacionálnom ekonomickom prostredí ako sú napr. spoločné podniky so zahraničnou účasťou, priamo v zahraničných firmách a pod.

Teoretické vedomosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získa schopnosť

  • analyzovať jednoduché súvislosti ekonomických procesov v podniku,
  • prijímať jednoduché manažérske rozhodnutia,
  • vykonávať nižšie a stredné ekonomické manažérske funkcie,
  • podnikať v medzinárodnom obchode.

Praktické schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) dokáže

  • pracovať v tíme,
  • organizovať prácu v riadenom kolektíve,
  • ďalej sa vzdelávať vo svojom odbore v súlade s požiadavkami praxe,
  • pracovať s modernou výpočtovou a komunikačnou technikou,
  • zvládnuť odbornú komunikáciu v cudzom jazyku.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti

Absolvent študijného odboru Ekonomika a manažment podniku (1. stupeň) získava jazykovú prípravu, v dôsledku čoho je schopný pôsobiť v medzinárodnom ekonomickom prostredí a  byť účastníkom spoločných podnikov so zahraničnou účasťou, alebo pôsobiť priamo v zahraničných firmách.

Prehľad predmetov