sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Rigorózne konanie

Rigorózne konanie

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave ponúka  záujemcom o rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác

  • v študijnom programe: VEREJNÁ SPRÁVA
    v študijnom odbore: Ekonómia a manažment
  • v študijnom programe: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA
    v študijnom odbore: Ekonómia a manažment

uchádzať sa o udelenie akademického titulu „doktor filozofie“  (v skratke PhDr.)

v zmysle zákona č. 131/2002 o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 53, ods.8 a 9 a vnútorného predpisu VŠEMvs - ​Smernica č.2/2019 - Zásady rigorózneho konania na VŠEMvs v Bratislave.

Rigoróznou skúškou a rigoróznou prácou uchádzač na základe samostatného štúdia preukazuje, že v študijnom odbore má hlbšie vedomosti v jeho širšom základe a je spôsobilý osvojiť si samostatne nové poznatky vedy a praxe a je schopný získané vedomosti aplikovať tvorivým spôsobom v praxi.

Na rigorózne skúšky sa môžu prihlásiť absolventi vysokoškolského štúdia, po jednom roku praxe, ktorí získali akademický titul „magister“ v študijnom odbore Verejná správa a regionálny rozvoj a v študijnom odbore Ekonomika a manažment podniku alebo v príbuznom študijnom odbore.

Postup pri uchádzaní sa o vykonanie rigoróznej skúšky

Uchádzač pošle vyplnenú a podpísanú prihlášku na rigoróznu skúšku na adresu:
Pedagogické oddelenie VŠEMvs
Furdekova ul. č. 16
851 04 Bratislava

v  termíne 
do 31. 5. 2020   

Kontaktná osoba: 
Ing. Anna Chorváthová
tel. č.: 0917 209 082
e-mail:
anna.chorvathova@vsemvs.sk

Prihláška na rigoróznu skúšku musí mať písomnú formu (prosíme vyplniť na PC a podpísanú poslať) a uchádzač v nej okrem svojich osobných údajov uvedie:
- študijný odbor, v ktorom získal vysokoškolské vzdelanie;

- študijný odbor, ktorý si zvolil na vykonanie rigoróznej skúšky

- k prihláške je potrebné pripojiť:

- overenú fotokópiu diplomu a overenú fotokópiu vysvedčenia (resp. osvedčenie) o štátnej skúške;
- overenú fotokópiu osvedčenia o priznaní titulu "magister";
- ak uchádzač absolvoval zahraničnú vysokú školu, pripojí k prihláške aj overené fotokópie rozhodnutia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní     alebo nostrifikačnú doložku;
- zoznam publikovaných prác alebo umeleckých výkonov, ak také uchádzač má;
- potvrdenie o úhrade poplatku za prijímacie konanie;
- aktuálny životopis.

Náklady spojené s realizáciou rigorózneho konania hradí VŠEMvs z poplatkov spojených s rigoróznym konaním.

Po dohodnutí témy rigoróznej práce uhradí uchádzač o rigoróznu skúšku poplatok za úkony spojené so zabezpečením rigorózneho konania a zároveň odovzdá na pedagogické oddelenie vyplnené a podpísané Zadanie k rigoróznej práci.

Poplatky spojené s rigoróznym konaním uchádzač uhrádza na účet SK38 1100 0000 0029 2187 8925 (Tatra Banka), ako variabilný symbol uchádzač uvádza svoj dátum narodenia v tvare: DDMMRRRR (napr. uchádzač narodený 01. januára 1997 uvedie do kolónky VS: 01011997).


Výška všetkých poplatkov je uvedená v príslušnej ​​
smernici č. 1/2019 o školnom a poplatkoch spojených so štúdiom na VŠEMvs v Bratislave pre akademický rok 2019/2020.