sk-SKen-US
Menu

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Aktuálne prijímame prihlášky do 31.8.2018. Miesto výučby je uvedené v prihláške. Vysoká škola si vyhradzuje právo neotvoriť výučbu v mieste výučby, v ktorom bude nedostatočný záujem zo strany uchádzačov.

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave získala dňom 4. septembra 2014 právo uskutočňovať dvojročné Doplňujúce pedagogické štúdium (v skratke "DPŠ") v zmysle Zákona NR SR č.317/2009 Z.z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov pre absolventov študijného programu druhého stupňa v neučiteľských študijných odboroch ekonomického zamerania v dennej aj externej forme štúdia, a to v programoch.

Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov neučiteľských študijných programov 

na budúci výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - ekonomické predmety (v skratke "program Študent")

Ide o štúdium pripravené pre študentov magisterského štúdia, ktorí môžu paralelne s magisterským štúdiom študovať aj DPŠ a priamo si zvyšovať svoju kvalifikáciu.
Momentálne výučba prebieha blokovou výučbou v piatok a sobotu v Bratislave.

Doplňujúce pedagogické štúdium

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - ekonomické predmety (v skratke "program Učiteľ")

Ide o štúdium pripravené pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, ktorí ukončili ekonomický študijný program.
Výučba prebieha blokovou výučbou v piatok a sobotu v Bratislave, Prešove a Zlatých Moravciach. 

Spoločné informácie pre oba programy

 • Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov ekonomického zamerania (na stredných školách).
 • Rozsah vzdelávacieho programu DPŠ: 205 hodín za dva akademické roky
 • Rozsah výučby v jednom semestri: cca 50 hodín
 • Ukončenie štúdia:  obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška pred skúšobnou komisou
 • Forma štúdia: prezenčná bloková výučba v piatok (popoludní) a v sobotu (celý deň).
 • Obsah akreditovaného DPS:
  • I. modul: Pedagogicko-psychologický - rozsah 90 hodín
  • II. modul: Odborovo-didaktický - rozsah 55 hodín
  • III. modul: Predmetovo-odborový - rozsah 20 hodín
  • Pedagogická prax - rozsah 40 hodín
 • Materiálne, technické a informačné zabezpečenie:
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave poskytne na účely štúdia priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, v prípade potreby umožňuje on-line komunikáciu s účastníkmi štúdia. Účastníci štúdia dostanú bezplatne k dispozícii v elektronickej podobe program, učebné osnovy, zoznam povinnej a odporúčanej odbornej literatúry, analytické materiály k vyučovaniu ekonomických predmetov. Frekventantom štúdia bude k dispozícii odborná knižnica školy. Vybrané spracované témy jednotlivých modulov budú poskytnuté elektronicky.
 • Finančné zabezpečenie štúdia:
  • Poplatok za výučbu DPŠ (školné) - 490.- € (splatné ročne) - v akademickom roku 2017/2018 sú študenti 1. ročníka magisterského štúdia VŠEMvs v externej forme oslobodení od úhrady poplatku za výučbu.
  • Poplatok za spracovanie prihlášky - 50.- €
   Doklad o úhrade sa prikladá k prihláške.
    Poplatok sa nevracia ani v prípade, že uchádzač nebude na štúdium prijatý!
  • Poplatok za absolvovanie záverečnej skúšky a vystavenie diplomu (štátna skúška) - 150.- €
   Hradí sa po ukončení výučby, pred záverečnou skúškou.
  • Číslo účtu - SK38 1100 0000 0029 2187 8925 
  • Pri platbe je potrebné ako variabilný symbol uviesť dátum narodenia v tvare DDMMRRRR
 • Spôsob prihlásenia sa:
  • Uchádzač predloží vysokej škole vyplnenú a podpísanú prihlášku, ku ktorej priloží prílušný diplom o ukončení bakalárskeho (program Študent) alebo inžinierskeho/magisterského (program Učiteľ)  štúdia a doklad o úhrade poplatku za prihlášku.
  • Študent obdrží e-mailom rozhodnutie o prijatí na doplnkové pedagogické štúdium spolu s informáciami o štúdiu (zmluva o zabezpečení výučby, evidenčný list študenta, harmonogram výučby, prístupové údaje do výučbového portálu, ...).
  • Študent uhradí školné na prvý rok a na prvú prednášku prinesie podpísanú zmluvu a vyplnený identifikačný list študent.

Kontakt

PhDr. Silvia MATÚŠOVÁ, CSc.  silvia.matusova@vsemvs.sk
+421 905 272 397