Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Katedra ekonómie a financií

Katedra ekonómie a financií

   
Vedúci katedry: Ing. Michal FABUŠ, PhD.

Katedra ekonómie a financií je vzdelávacím a vedeckým pracoviskom, ktorého úlohou je zabezpečovať výučbu základných ekonomických predmetov s národohospodárskym zameraním v študijných programoch „Verejná správa“ (1., 2. a 3. stupeň), „Manažment malého a stredného podnikania“ (1., 2. a 3. stupeň) a Ekonomika a manažment verejných služieb" (1. stupeň).

Katedra sa orientuje na výučbu predmetov z hľadiska sociálno-ekonomického, regionálneho a inovačného rozvoja, ako aj rozvoja životného prostredia. Ďalšie predmety sú orientované na medzinárodné podnikanie a medzinárodný manažment, medzinárodné financie, medzinárodné ekonomické vzťahy od ich najstaršej formy, t. j. od medzinárodného obchodu až po predmety zamerané na problematiku vyplývajúcu z členstva SR v Európskej únii a súvisiacu so vstupom SR do eurozóny. Pedagogické a vedecko-výskumné zameranie katedry sa navonok prezentuje publikáciami, vedeckými článkami alebo príspevkami a vystúpeniami na vedeckých konferenciách. Katedra nadväzuje kontakty s pracoviskami podobného zamerania v SR i v zahraničí.

Vo vedecko-výskumnej činnosti sa katedra zameriava na vývoj a prax finančného systému vrátane bankového podsystému SR, medzinárodných financií, verejných a podnikových financií, poisťovníctva a kapitálového trhu. Ďalej vývoju a dopadom pohybu dlhodobého medzinárodného kapitálu a priamych zahraničných investícií, vývoju a praxi medzinárodného podnikateľského prostredia, medzinárodného manažmentu, medzinárodného obchodu v kontexte medzinárodných ekonomických vzťahov. Osobitnú pozornosť venuje kolobehu peňazí, menovej politike a Európskemu menovému systému. V neposlednom rade otázkam európskej integrácie a dopadu politík Európskej únie na členské štáty. Úlohou katedry je získavať najnovšie poznatky z uplatňovania finančných systémov, zhodnotiť ich efekty pri dosahovaní udržateľného ekonomického rozvoja a cieľavedome využívať výsledky ekonomického výskumu v procese prípravy budúcich manažérov a hľadaní efektívnych foriem a metód financovania podnikateľských subjektov a verejnej správy.

Výskumné zameranie katedry:

  • vývoj a prax finančného systému vrátane bankového podsystému SR, medzinárodných financií, verejných a podnikových financií, poisťovníctva a kapitálového trhu;
  • vývoj a dopady pohybu dlhodobého medzinárodného kapitálu a priamych zahraničných investícií;
  • vývoj a prax medzinárodného podnikateľského prostredia, medzinárodného manažmentu, medzinárodného obchodu v kontexte medzinárodných ekonomických vzťahov;
  • výskum zameraný na otázky európskej integrácie a dopadu politík Európskej únie na členské štáty.

Katedra zabezpečuje výuku predmetov v anglických študijných programoch a zároveň aj vybrané predmety v anglickom a ruskom jazyku v rámci programu ERASMUS+. V akademických rokoch 2017/2018 až 2019/2020 prijala katedra na semestrálny pobyt viacerých hosťujúcich profesorov z partnerskej vysokej školy z Ningbo University of Finance and Economy z Čínskej ľudovej republiky.

Personálne zabezpečenie katedry
Profesori - 2
Docenti - 5
OA s PhD. - 7
OA bez PhD. - 1
Externí spolupracovníci - 2

Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s možnosťami využitia štatistických nástrojov na analýzu ekonomických a sociálnych procesov. Po ukončení výučby budú študenti schopní orientovať sa v štruktúre základných analytických nástrojov, dokážu ich samostatne aplikovať a interpretovať ich výsledky a predkladať zistené závery finálnym užívateľom vo forme krátkych analytických a informačných správ a iných pracovných dokumentov.
Cieľom predmetu je objasnenie základných otázok ekonómie ako vedy, jej metodologické aspekty, ďalej trh a trhový systém, ale i trhový mechanizmus a jeho fungovanie. Poukázané je na podstatu správania spotrebiteľa a vytváranie dopytu, ale aj správanie firmy a vytváranie ponuky.
Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky z makroekonómie, jeho kolobehu a merania výsledkov. Vysvetlené sú pojmy ako agregátny dopyt a agregátna ponuka, vzťahy medzi spotrebou, úsporami a investíciami, podstata cyklického vývoja ekonomiky, ale aj inflácia či nezamestnanosť. Okrem toho sú študenti oboznámení so základmi medzinárodných ekonomických vzťahov a podstatou medzinárodnej ekonomickej integrácie.
Cieľom predmetu je výklad základných pojmov a problémov, spätých s poškodením životného prostredia. Na to nadväzujú prístupy ekonómov k riešeniu ochrany životného prostredia a to v historickom kontexte až po súčasnosť. Dôraz je kladený tiež na environmentálnu politiku, ako nástroj ochrany životného prostredia so súčasným zabezpečením zdrojov na financovanie tejto ochrany ŽP.
Cieľom predmetu je poukázať na rozhodovanie a meranie hodnôt životného prostredia, uplatňovanie finančných nástrojov ochrany životného prostredia všeobecne, ale aj v jednotlivých oblastiach (voda, pôda, ovzdušie, OH..) Súčasťou teoretických poznatkov sú aj zahraničné skúsenosti s uplatňovaním finančno-ekonomických nástrojov ochrany ŽP najmä v krajinách EÚ.
Cieľom predmetu je priblížiť študentom základné pojmy environmentálnych rizík, ako súčastí krízového manažmentu v rozhodovacích procesoch. Ďalej objasnenie štandardov, používaných v environmentálnych manažérskych systémoch v EU i SR. Dôležité sú aj prístupy a možnosti orgánov verejnej správy pri zdokonaľovaní mechanizmu manažmentu životného prostredia.
Cieľom predmetu je pochopiť problematiku teórie financií, vymedziť podstatu financií a meny, poukázať na peňažnú rovnováhu a jej narušenie, menovú politiku jej ciele a nástroje. Vysvetliť vznik a vývoj bankovníctva, poisťovníctva, verejných, podnikových a medzinárodných financií. Je povinným predmetom, ktorý vytvára základ pre pochopenie ďalších finančných predmetov.
Cieľom predmetu je osvojiť si teoretické východiská a praktickú realizáciu a aplikáciu finančného manažmentu v podnikovej praxi.
Cieľom predmetu je získať poznatky a osvojenie si metód efektívnosti a účinnosti postupov v jednotlivých oblastiach finančného manažmentu v organizáciách verejného sektora, mimovládnych a neziskových organizáciách a moderné metódy riadenia v štátnej správe a miestnej samospráve.
Cieľom predmetu je získanie základných poznatkov o hospodárskej politike Európskej únie (EÚ) a v rámci toho získať teoretické a praktické poznatky o cieľoch, nástrojoch a nositeľoch hospodárskej politiky EÚ všeobecne a z jednotlivých čiastkových politík, ktoré ju tvoria (spoločná poľnohospodárska politika, politika rybolovu, ochrany spotrebiteľa, zamestnanosti, dopravná, zahraničnoobchodná, energetická, priemyselná, daňová a colná, menová a rozpočtová politika EÚ).
Cieľom predmetu je poskytnúť poznatky z oblasti investícií, ich miesta, úlohy a významu v ekonomickom rozvoji. Objasňuje vzťah investičnej politiky k využitiu úspor v ekonomike, k celkovej ekonomickej rovnováhe, k vývoju ponuky a dopytu, štruktúrnym zmenám a možným rozvojovým stratégiám vo väzbe na využitie výstupov vedy, výskumu a vývoja, aplikácie licencií, know-how, transferu technológií a vynálezov. Sprostredkúva aj poznatky v otázkach rozhodovania firiem vo vzťahu k ich stabilite, rentabilite a inovačnom podnikaní.
Cieľom predmetu naučiť poslucháčov rozumieť mechanizmu medzinárodnej ekonomickej integrácie - integračné procesy v Európe v 20. storočí, vznik RVHP, ESUO, EHS/EÚ, jednotlivé členské štáty EÚ - ich začleňovanie do európskej ekonomickej integrácie, rozširovanie EH/ES od európskej „6“ k európskej „25“. Vývoj jednotlivých štátov po vstupe do EHS/EÚ. Rozvoj vzájomnej spolupráce medzi členskými štátmi EÚ. Jednotlivé formy spolupráce medzi členskými štátmi EÚ.
Cieľom predmetu je rozšírenie poznania a nadviazanie na vedomosti zo všeobecnej ekonomickej teórie a makroekonómie otvoreného hospodárstva v oblasti medzinárodných ekonomických vzťahov a ich konkrétnych foriem realizácie. Nadobudnutie poznatkov z teoretickej roviny a v praktických skúseností s uplatňovaním jednotlivých foriem. Poukázanie na vývoj od klasickej teórie medzinárodného obchodu až k súčasným teóriám medzinárodných ekonomických vzťahov a na problematiku globalizácie.
Cieľom predmetu je získať základné vedomosti z problematiky medzinárodných financií a tiež prehľad o javoch a procesoch v tejto oblasti nielen v historických súvislostiach ale aj v súčasnej hospodárskej praxi.
Cieľom predmetu je získať základné vedomosti z problematiky, oboznámiť sa s hlavnými teóriami a súčasnými globálnymi a regionálnymi trendmi tokov PZI, pochopiť vplyv PZI na ekonomiku Slovenska a oboznámiť sa s hlavnými faktormi investičnej atraktívnosti.
Cieľom predmetu je pochopiť a rozlišovať rôzne prístupy k medzinárodným štatistickým databázam, najmä k štatistikám kľúčových medzinárodných organizácií a agentúr.
Cieľom predmetu je osvojiť si podstatu medzinárodného manažmentu a medzinárodného podnikania, pochopiť príčiny vzniku internacionalizácie podniku, formy realizácie v medzinárodnom podnikaní, odlišnosti, výhody, ale aj riziká v medzinárodnom podnikaní. Získať poznatky pre rozhodovanie a kritériá rozhodovania podniku v oblasti medzinárodného podnikania a poznatky potrebné na riadenie a fungovanie podnikov v medzinárodnom rozmere.
Cieľom predmetu je získanie základných znalostí z medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodného pohybu tovarov a služieb, obchodnej politiky a medzinárodného podnikania. Ďalej sú tu vysvetlené úlohy medzinárodných korporácií v rámci svetového hospodárstva, ich spojitosť s medzinárodnými menovými vzťahmi, ako aj perspektívy globalizačných procesov.
Cieľom predmetu je poskytnúť študentom výklad formovania súčasnej hospodárskej politiky, poukázať na širšie spektrum národohospodárskych problémov a možnosti ich riešenia v rámci makroekonomickej a mikroekonomickej hospodárskej politiky s dôrazom na teoretické zázemie hospodárskej politiky ako aj na integračné a globalizačné vplyvy pri tvorbe praktickej hospodárskej politiky. Cieľom výučby predmetu je prezentovať hospodársku politiku tak, aby študenti na základe nadobudnutých teoretických poznatkov boli schopní porozumieť základným národohospodárskym súvislostiam ekonomických procesov a získali nielen teoretickú orientáciu ale aj vecnú argumentáciu v úvahách o voľbe hospodársko-politickej koncepcie a smerovaní súčasnej hospodárskej politiky SR.
Cieľom predmetu je osvojiť si teoretické východiská a praktickú aplikáciu finančných vzťahov v rámci podnikových financií, od charakteristiky a vývoja podnikových financií, finančného riadenia podniku, financovania podniku, jeho majetkovej, finančnej a kapitálovej štruktúry. Poukázať na význam získavania vlastného kapitálu podniku z interných a z externých zdrojov, získavanie finančných zdrojov úverovou formou. Získať poznatky financovania foriem majetku, finančných aspektov združovania podnikov, otázok krízového manažmentu a zániku podniku.
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov s poistným trhom, ktorý v každej trhovej ekonomike má významné postavenie. Kurz priamo nadväzuje a rozširuje znalosti študentov z Poisťovníctva . Kladie si za cieľ vysvetliť a charakterizovať poistný trh ako súčasť finančného trhu. Poistný trh má určité úlohy, princípy a členenie. V ďalšej časti bude vysvetlená aj investiční činnosť komerčných poisťovní, ich podnikateľská činnosť, jej formy, štruktúra a nástroje. Bude vysvetlená aj regulácia a činnosť dohľadu v poisťovníctve. Uvedené budú aj komerčné poisťovne a ukazovatele, ktorými sa hodnotí ich výkonnosť v SR a vybraných ekonomikách EÚ.
Cieľom predmetu je zoznámiť študentov so základnými otázkami a problémami súkromného poisťovníctva a poistenia. Cieľom bude zoznámiť študentov s poisťovníctvom, jeho základnými charakteristikami, ako jedným z najzaujímavejších časti finančného trhu. Ďalším cieľom je vysvetliť základné princípy práce poisťovacích inštitúcii. Predmet patrí svojim obsahom k základom, ktoré by mal vedieť každý absolvent bakalárskeho štúdia, ktorý bude pracovať vo finančnej a podnikateľskej oblasti a vo verejnej správe.
Cieľom predmetu je získať základné poznatky z teórie a praxe regionálnej politiky Európskej únie ako predpokladu čerpania finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ. Východiskom je teoretické vymedzenie a význam pre prax, analýza cieľov, priorít a nástrojov regionálnej politiky EÚ. Poukázanie na programové dokumenty, na právne, organizačné a personálne zabezpečenie regionálnej politiky na úrovni EÚ a členského štátu, ďalej zdrojov financovania a proces získania nenávratných finančných príspevkov a ich kontrolu a audit.
Cieľom predmetu je získanie základných teoretických a praktických poznatkov o hospodárskom a sociálnom rozvoji a jeho stratégii, poznanie hospodárskeho a sociálneho rozvoja vo svete a jeho tendencií. Implementácia týchto teoretických a praktických poznatkov v podmienkach Slovenskej republiky tak, aby jej rozvoj bol v súlade so svetovým trendom.
Cieľom predmetu je osvojiť si základné pojmy verejných financií, základné ekonomické problémy a riešenia z pohľadu rôznych ekonómov. Získať poznatky o verejných príjmoch a verejných výdavkoch, ktoré slúžia na financovanie verejného sektora prostredníctvom rozpočtov, o efektívnosti verejných výdavkoch, o fiškálnej politike. Súčasťou výučby sú aj znalosti o európskych verejných financiách.
Cieľom predmetu je osvojiť si základné vedomosti a zručnosti súvisiace s problematikou tvorby programov a projektov v rámci regionálnej politiky EÚ a SR a s procesmi plánovania, prípravy riadenia a realizácie projektov vo väzbe na čerpanie finančných prostriedkov z fondov EÚ.
Cieľom premetu je osvojenie si základných matematických poznatkov a metód vhodných na vyšetrenie vlastností reálnej funkcie jednej reálnej premennej s dôrazom na aplikácie.
Cieľom predmetu je získať poznatky zo základov štatistiky, štatistiky výberového skúmania a aplikovanej štatistiky, v rámci ktorej sú vykladané témy: popisná štatistika, náhodný výber, bodové a intervalové odhady, testovanie štatistických hypotéz, párová a viacnásobná regresia a korelácia, závislosť kvalitatívnych znakov.