Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

Medzinárodné projekty

Medzinárodné projekty

Vedecko-výskumná  spolupráca so zahraničnými partnerskými školami patrí medzi silné stránky  VŠEMvs. Výsledky na úseku medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce obohatili teóriu aj spoločenskú prax verejnej správy a manažmentu malého a stredného podnikania v regiónoch a posilnili medzinárodnú kredibilitu VŠEMvs. 

Prehľad medzinárodných výskumných projektov VŠEMvs v Bratislave zameraných na problematiku MSP 

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2018-M Benchmarking - inteligentné portfólio na meranie kvality a riadenie vzdelávania na vysokých školách Bulharska a Slovenska prof. Ing. Vojtech Kollár, PhD.  2018 - 2019
2/2018-M Problems and Suggestions - Comparison of Commercial Environment between China - Slovakia and Facilitation of Trade and Investment Ing. Michal Fabuš, PhD.  2018 - 2020 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2017-M Finančná kontrola - nástroj systému riadenia daňovej politiky štátu  prof. Ing. Nora Štangová, CSc. 2017 – 2018
2/2017-M Rozvoj Eurokarpatského regiónu v špecifickom prostredí  prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD.  2017 – 2019
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2014-M Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy – úspechy a perspektívy rozvoja prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.1. Čiastkový projekt - Ekonomické efekty a perspektívy rozvoja euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy Ing. Michal Levický, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.2. Čiastkový projekt - Fungovanie euroregiónov Karpatského, Tatry a Beskydy prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.3. Čiastkový projekt - Cezhraničná spolupráca malých a stredných podnikov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.4. Čiastkový projekt - Monitorovanie účinkov svetovej finančnej a hospodárskej krízy v podmienkach poľského a slovenského hospodárstva Ing. Michal Fabuš, PhD. 2014 – 2016
1/2014-M-1.5. Čiastkový projekt - Sieťovanie podnikov a tvorba vedecko-výrobných klastrov doc. Ing. Antonín Kučera, CSc., MBA 2014 – 2016
1/2014-M-1.6. Čiastkový projekt - Riešenie ekonomických rizík v malom a strednom podnikaní prof. Ing. Ladislav Šimák, PhD. 2014 – 2016
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
1/2013-M Foreign Economic Activity of Ukraine for Accession in EU: Experience of V4 Countries Ing. Marián Kováč 2013 – 2015
2/2013-M Cesta Poľska do eurozóny na základe skúseností Slovenska doc. Ing. Elena Beňová, CSc. 2013 – 2014
3/2013-M Local Public Sector Reforms: An International Comparison PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2013 – 2015
4/2013-M The National Qualification Framework NQF in V4 Countries – the Analysis of the Implementation Level  doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2013 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2011-M Zlepšenie ekonomickej efektívnosti a bezpečnosti dopravných systémov v krajinách V4 prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2011 – 2012
2/2011-M  Výskumné centrum pre malé a stredné podniky ELIPS  doc. Mgr. Ing. Ľubomíra Strážovská,
PhD
.
2011 – 2013 
3/2011-M  CRANET – The Cranfield Network on International Human Resource Management  doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 2011 – dlhodobo
4/2011-M  PUMAKO – Spolupráca v manažmente verejnej správy Ing. Silvia Švecová, PhD.  2011 – 2013 
5/2011-M  The model of V4 countries in youth integration in joint scientific and cultural space  doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  2011 – 2012 
6/2011-M  Analýza stavu malého a stredného podnikania v ČR a SR – komparácia výsledkov a perspektív rozvoja  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.
doc. Ing. Monika Hudáková, PhD. 
2011 – 2014 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2010-M Dunajský vedomostný klaster prof. dr. Štefan Volner, CSc. 2009 – 2015
2/2010-M Human Potential Development in Central and Eastern Central EU states Ing. Katarína Stachová, PhD. 2009 – 2015
3/2010-M Dopady vybraných verejných politík na regionálny rozvoj v SR a ČR  prof. Ing. Viera Cibáková, CSc.  2010 – 2013 
4/2010-M  Comparative Analysis of Enterprise Data: Industry Dynamics, Firm Performance and  Worker Outcomes  PhDr. Jana Gašparíková, PhD 2010 – 2012 
5/2010-M TWINREGION – Cezhraničná vedomostná spolupráca v metropolitnom regióne Viedeň – Bratislava  doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.  2010 – 2012 
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/2009-M Monitorovanie účinkov vstupu krajín V4 do EÚ na podnikanie a regionálny rozvoj prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD. 2009 – 2012