Študijné programy
 

Študijné odbory a študijné programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov

  • 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 
  • 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

V študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA JAZYK VÝUČBY
Bakalársky študijný program Verejná správa bakalár - Bc. denná, externá 3 roky slovenský
Magisterský študijný program Verejná správa magister - Mgr. denná, externá 2 roky slovenský

V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

V študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ponúka tieto akreditované študijné programy:

PROGRAM TITUL ABSOLVENTA  FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA JAZYK VÝUČBY
Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch  bakalár - Bc. denná, externá 3 roky slovenský
Bakalársky študijný program Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch bakalár - Bc. denná 3 roky anglický
Magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania magister - Mgr. denná
externá
2 roky
2 - 3 roky *
slovenský

V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

 
Okrem toho ponúka VŠEMvs nasledovné štúdium: TITUL ABSOLVENTA  FORMA ŠTÚDIA  DĹŽKA ŠTÚDIA   JAZYK VÝUČBY
Spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový manažment
na základe konceptu Alpine Center 
bakalár - Bc. denná 3 roky anglický

* Na základe získania kreditov v súlade s Vyhláškou o kreditovom systéme štúdia.