Infolinka: 0905 11 11 83
sk-SKen-US
Menu
              

VEGA

Projekty VEGA

Kategória projektov VEGA rieši témy základného výskumu vo verejnej správe a regionálnom rozvoji ako aj v oblasti malých a stredných podnikov.

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ RIEŠITELIA DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA

KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0266/2016 Verejná politika ako cesta napĺňania sociálneho rozmeru EÚ doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2016 – 2018
1/0355/2016 Analýza determinantov tvorby koncepcie regionálneho vzdelávania dospelých prof. PhDr. Viera Prusáková, CSc. 2016 – 2018
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0014/2015 Koherentná spolupráca a usmernenie verejnej politiky ako cesty k získavaniu dôvery v sociálne trhové hospodárstvo prof. Ing. Vojtech Stanek, CSc. 2015 – 2017
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0079/2014 Bariéry rastu konkurencieschopnosti (organizácií pôsobiacich na Slovensku) s ohľadom na využitie a rozvoj inovačného potenciálu ľudského kapitálu Ing. Katarína Stachová, PhD. 2014 – 2016
1/0179/2014 Sú ekonomické krízy v 21. storočí nevyhnutné? Teoreticko-metodologické východiská skúmania dynamického ekonomického systému prof. dr. Štefan Volner, CSc. 2014 – 2016
1/0208/2014 Poistný trh aefektívnosť poisťovní prof. Ing. Viktória Čejková, PhD. 2014 – 2016
1/0337/2014 Rekonfigurácia sociálneho štátu v novej sociálnej realite doc. Ing. Iveta Dudová, PhD. 2014 – 2016
1/0451/2014 Vzdelávanie, tréning a výchova projektových manažérov organizácií verejnej a záujmovej samosprávyv nadväznosti na čerpanie štrukturálnych fondov JUDr. Ing. Jaroslav Dobiš, PhD. 2014 – 2015
1/0525/2014 Záruky administratívnej legalitya ochrany práv jednotlivca v kontexte reformy verejnej správy prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc. 2014 – 2015
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA 
1/0927/2013 Faktory ovplyvňujúce dlhodobo udržateľný rozvoj v novej ére podnikania doc. Ing. Anna Kachaňáková, CSc. 2013 – 2015
1/0950/2013 Manažment organizácií v postindustriálnej civilizácii prof. Ing. Mikuláš Sedlák, CSc. 2013 – 2014
1/0807/2013 Samosprávny manažment ako determinant rozvoja obcí Ing. Ivana Gecíková, PhD. 2013 – 2014
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0594/2011 Vplyv podpornej politiky na vybrané ekonomické ukazovatele poľnohospodárskych podnikov SR Ing. Michal Fabuš, PhD. 2011 – 2013
KÓD NÁZOV PROJEKTU ZODPOVEDNÝ RIEŠITEĽ DOBA RIEŠENIA
1/0652/2008 Optimalizácia procesov manažérstva rizík katastrof v územných obvodoch samosprávnych celkov doc. Ing. Monika Hudáková, PhD.  2009 – 2010
2/0206/2009 Súčasné trendy vo svetovej ekonomike a znalostná ekonomika PhDr. Jana Gašparíková, PhD. 2009 – 2012