sk-SKen-US
Menu

Štud. programy v angličtine

Študijné odbory a študijné programy v anglickom jazyku

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovanom študijnom programe v rámci študijného odboru

  • 3.3.16. ekonomika a manažment podniku
PROGRAM TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Bakalársky študijný program ​Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch bakalár - Bc. denná 3 roky

V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul doktor filozofie v skratke PhDr.

Okrem toho ponúka VŠEMvs nasledovné štúdium: TITUL ABSOLVENTA FORMA ŠTÚDIA DĹŽKA ŠTÚDIA
Spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový manažment na základe konceptu Alpine Center bakalár - Bc. denná 3 roky