sk-SKen-US
Menu

Formy a metódy

Formy a metódy štúdia

Študijný program na VŠEMvs v Bratislave sa môže uskutočňovať v zmysle § 60 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách nasledujúcimi formami a metódami:

Formy štúdia

 • Študijný program sa môže uskutočňovať v dennej forme štúdia alebo v externej forme štúdia.
 • Denná forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 1500 až 1800 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.
 • Externá forma štúdia je organizovaná tak, že štúdium podľa odporúčaného študijného plánu zodpovedá v závislosti od študijného programu z hľadiska časovej náročnosti práci študenta v rozsahu 750 až 1440 hodín za akademický rok vrátane samostatného štúdia a samostatnej tvorivej činnosti.    

Metódy štúdia

 • Vzdelávacie činnosti sa môžu uskutočňovať
  • prezenčnou metódou
  • dištančnou metódou alebo
  • kombinovanou metódou.
 • Prezenčná metóda štúdia spočíva na vyučovaní s priamym kontaktom učiteľa so študentom.
 • Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou prostredníctvom komunikačných prostriedkov, najmä prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Pri dennej forme a externej forme uskutočňovania študijného programu sa používajú rovnaké metódy. Ak používanie rovnakých metód nie je možné, prípadné nevyhnutné rozdiely v uskutočňovaní študijného programu v dennej forme a externej forme nesmú mať negatívny vplyv na výsledky vzdelávania.