sk-SKen-US
Menu
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium

Doplňujúce pedagogické štúdium pre študentov neučiteľských študijných programov 

na budúci výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - ekonomické predmety (v skratke "program Študent")

Ide o štúdium pripravené pre študentov magisterského štúdia, ktorí môžu paralelne s magisterským štúdiom študovať aj DPŠ a priamo si zvyšovať svoju kvalifikáciu.
Momentálne výučba prebieha blokovou výučbou v piatok a sobotu v Bratislave.

Doplňujúce pedagogické štúdium

na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov - ekonomické predmety (v skratke "program Učiteľ")

Ide o štúdium pripravené pre absolventov magisterského alebo inžinierskeho štúdia, ktorí ukončili ekonomický študijný program.
Výučba prebieha blokovou výučbou v piatok a sobotu v Bratislave, Prešove a Zlatých Moravciach. 

Spoločné informácie pre oba programy

 • Absolvent DPŠ získa pedagogickú spôsobilosť na výkon pedagogickej činnosti učiteľa profesijných predmetov ekonomického zamerania (na stredných školách).
 • Rozsah vzdelávacieho programu DPŠ: 205 hodín za dva akademické roky
 • Rozsah výučby v jednom semestri: cca 50 hodín
 • Ukončenie štúdia:  obhajoba záverečnej práce a záverečná skúška pred skúšobnou komisou
 • Forma štúdia: prezenčná bloková výučba v piatok (popoludní) a v sobotu (celý deň).
 • Obsah akreditovaného DPS:
  • I. modul: Pedagogicko-psychologický - rozsah 90 hodín
  • II. modul: Odborovo-didaktický - rozsah 55 hodín
  • III. modul: Predmetovo-odborový - rozsah 20 hodín
  • Pedagogická prax - rozsah 40 hodín
 • Materiálne, technické a informačné zabezpečenie:
  Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave poskytne na účely štúdia priestory, ktoré sú vybavené najmodernejšou didaktickou technikou, v prípade potreby umožňuje on-line komunikáciu s účastníkmi štúdia. Účastníci štúdia dostanú bezplatne k dispozícii v elektronickej podobe program, učebné osnovy, zoznam povinnej a odporúčanej odbornej literatúry, analytické materiály k vyučovaniu ekonomických predmetov. Frekventantom štúdia bude k dispozícii odborná knižnica školy. Vybrané spracované témy jednotlivých modulov budú poskytnuté elektronicky.