Základné informácie o štúdiu na VŠEMvs
 

Študijné odbory a študijné programy

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave na základe rozhodnutia ministra školstva po predchádzajúcom vyjadrení Akreditačnej komisie ma právo poskytovať vysokoškolské štúdium v akreditovaných študijných programoch v rámci študijných odborov

 • 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj 
 • 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku

V študijnom odbore 3.3.5 Verejná správa a regionálny rozvoj ponúka tieto akreditované študijné programy:

 • Trojročný bakalársky študijný program „Verejná správa (1. st.)“ v dennej aj externej forme štúdia.
  Absolvent získa akademický titul „bakalár“, v skratke „Bc.“. 
 • Dvojročný magisterský študijný program „Verejná správa (2. st.)“ v dennej aj externej forme štúdia.
  Absolvent získa akademický titul „magister“, v skratke „Mgr.“.
  V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ v skratke „PhDr.“

Poznámka:
Uchádzači o štúdium na študijnom programe Verejná správa v externej forme, ktorí vykonávajú funkciu starostu v obecnom/miestnom úrade, primátora mesta alebo prednostu mestského úradu, získavajú bonus na ročnom školnom 100,- EUR v každom akademickom roku.

V študijnom odbore 3.3.16 Ekonomika a manažment podniku ponúka tieto akreditované študijné programy:

 • Trojročný bakalársky študijný program „Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch (1. st.)“.
  Absolvent získa akademický titul „bakalár“ “, v skratke „Bc.“.
 • Dvojročný magisterský študijný program Manažment malého a stredného podnikania“ (2. st.) v dennej aj externej forme štúdia.
  Absolvent získa akademický titul „magister“ v skratke „Mgr.“.
  V tomto študijnom programe VŠEMvs má právo uskutočňovať rigorózne skúšky a obhajoby rigoróznych prác a po ich vykonaní udeľovať akademický titul „doktor filozofie“ v skratke „PhDr.“

Okrem uvedených študijných programov ponúka VŠEMvs aj spoločné štúdium programu Manažment malého a stredného podnikania v regiónoch a špeciálneho vzdelávacieho programu Hotelový maanžment na základe konceptu Alpine Center akreditovaného vo Švajčiarsku, ktorý už 26 rokov používajú zahraničné univerzity pri vzdelávaní hlavne v študijných odboroch hotelierstva a gastronómie.
Štúdium bude prebiehať v anglickom jazyku dennou formou.

Vysoká škola ponúka aj možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom, nemeckom, francúzskom a ruskom jazyku.