sk-SKen-US
Menu

Katedra práva

Katedra práva

   
Základným poslaním Katedry práva je sprostredkovávať študentom základné  poznatky a informácie z jednotlivých právnych odvetví nášho právneho poriadku. Študenti VŠEMvs pre svoje budúce profesionálne pôsobenie v jednotlivých úsekoch spoločenskej činnosti musia ovládať vybrané problémy z niektorých právnych odvetví právneho poriadku Slovenskej republiky. Keďže právo má integračnú funkciu, je prostriedkom na zabezpečenie integrity spoločnosti, ako aj na racionalizáciu spoločenských vzťahov.


Personálne zabezpečenie katedry

Profesori - 1
Docenti - 1

Hlavným cieľom predmetu je prezentovať štát v jehoúzkej súvislosti s právom. Poskytnúť študentom základný pojmový aparát teórie štátu. Taktiež poskytnúť študentom základné teoretické informácie o práve a viesť študentov k presnému používaniu pojmového aparátu práva, prehľadu v základných pojmoch verejného a súkromného práva. V letnom semestri sa študenti oboznámia so základmi pracovného práva. Na ne bude naviazané predmetom Pracovné právo, ktorý je vyučovaný v 1. ročníku magisterského štúdia.
V rámci predmetu sú preberané nasledovné témy: zásady a regulácia pracovnoprávnych vzťahov, pracovnoprávna spôsobilosť, predzmluvné vzťahy, vznik, trvanie, zánik pracovného pomeru, odmeňovanie, dovolenka, podniková sociálna politika, prekážky v práci, zodpovednosť za škodu v pracovnom práve, dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, politika zamestnanosti, nelegálna práca a nelegálne zamestnávanie.
V rámci tohto predmetu sa študenti majú možnosť zoznámiť so základmi právnej regulácie vzťahov vo verejnej správe. V prvej časti sa preberajú témy z takzvanej všeobecnej časti. Medzi ne patria pramene správneho práva, administratívnoprávne vzťahy, normy správneho práva, formy činnosti verejnej správy, kontrola a zodpovednosť vo verenej správe. V ďalšej časti sa študenti oboznámia s právnym postavením štátnej správy, samosprávy a iných subjektov vystupujúcich vo verejnej správe. Na záver sa oboznamujú s právnou úpravou vybraných správ a so základmi správneho konania.
Cieľom predmetu je objasniť štruktúru európskeho práva a rolu judikátorov pri tvorbe európskeho práva a inštitucionálnym systémom EÚ. Predmet sa ďalej zaoberá právnymi aspektmi vnútorného trhu, t.j. voľným pohybom tovarov, osôb, služieb a kapitálu. Predmet sa venuje aj politickým aspektom európskej integrácie, ako sú: občianstvo únie, spoločná bezpečnostná a zahraničná politika a súdna spolupráca.