sk-SKen-US
Menu

Youth startup support

Projekt Youth startup support – GrowUp

Ciele projektu:

  • zvýšiť záujem mladých a študentov o podnikateľské aktivity v zmysle verejno- prospešného účelu Nadácie MH (podpora vytvárania podmienok pre začatie podnikania a sklonu k podnikaniu osobitne u mladých a študentov)
  • zvýšiť informovanosť verejnosti o inovatívnych podnikateľských aktivitách v ich regióne v zmysle účelu (podpora informovania verejnosti o možnostiach zapojenia sa a získania podpory podnikateľských aktivít)
  • dobudovanie a modernizácia študijnej podpory VŠEMvs (digitalizácia a aktuálne domáce a zahraničné študijné zdroje v oblasti ekonomiky a podnikania) v súlade s účelom podpory modernizácie a zvyšovania efektívnosti slovenských podnikov

Cieľová skupina: Mladí a študenti

Pôsobnosť projektu: V rámci projektu sústredíme pozornosť prioritne na menej rozvinuté regióny, nezanedbávame však ani už rozvíjajúce sa ďalšie regióny.

Poskytovateľ podpory: Nadácia Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky