Menu
              

Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev

30. januára 2013

Názov podujatia Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev
Druh podujatia odborný vedecký seminár
Dátum konania 30.1.2013
Miesto konania VŠEMvs, Furdekova 16, Bratislava
Organizujúci subjekt Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o. Piešťany
Cieľová skupina
 • vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci
 • volení a výkonní predstavitelia verejnej správy
 • spolupracujúce inštitúcie a orgány verejnej správy
Cieľ podujatia
 • alternatívy modelov verejnej správy v nových spoločensko-ekonomických podmienkach
 • diskusia k vládnemu dokumentu reformy štátnej správy
 • diskusia k otvoreným, vládou zatiaľ neriešeným problémom reformy verejnej správy (organizácia obecnej štruktúry, deľba kompetencií, financovanie, funkčnosť VÚC, uplatňovanie manažérskych metód vo verejnej správe)
Tematické okruhy
 • Zhodnotenie súčasného modelu a alternatívne návrhy zmien v usporiadaní verejnej správy
 • Postavenie malých obcí v systéme verejnej správy - možnosti municipalizácie
 • Úloha štátnej správy a samosprávy pri riadení verejných vecí, zhodnotenie aktuálnej deľby kompetencií
Výstupy Zborník príspevkov v elektronickej forme na CD

30. januára 2013 sa na pôde VŠEMvs uskutočnil odborný vedecký seminár pod názvom „Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev“, ktorý organizoval Ústav verejnej správy VŠEMvs a Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o., ako prvý zo série seminárov, ktoré za podpory rektorky VŠEMvs prof. Ing. Viery Cibákovej, CSc. bude ústav spolu s odborníkmi výskumného centra v priebehu tohto roka organizovať.
Cieľom seminárov bude načrtnúť alternatívy modelov verejnej správy v nových spoločensko-ekonomických podmienkach s využitím parciálnych výsledkov spoločného výskumného projektu „Tretia etapa decentralizácie verejnej správy na Slovensku“. Ambíciou tejto aktivity VŠEMvs je vytvoriť priestor pre odbornú diskusiu o zásadných právnych, organizačných, inštitucionálnych, finančných a personálnych problémoch aktuálneho systému verejnej správy na Slovensku a navrhnúť ich systémové riešenia.

Okrem významných odborníkov a kolegov zo spriatelených vysokých škôl na Slovensku prijali pozvanie aj niekoľkí predstavitelia zákonodarného zboru  a inštitúcií verejnej správy:

 • Ing. Erika Jurinová, podpredsedníčka Národnej rady Slovenskej republiky,
 • Ing. Igor Hraško, člen Výbou NR SR pre verejnú správu a regionálny rozvoj,
 • JUDr. Peter Kukliš, CSc., riaditeľ Kancelárie Národnej rady SR - Úsek legislatívy a aproximácie práva,
 • Ing. Milan Galanda, riaditeľ kancelárie Združenia K8 (záujmové združenie Hlavného mesta SR Bratislava a krajských miest Slovenskej republiky),
 • Ing. Eva Balážová, PhD., prezidentka Asociácie komunálnych ekonómov a v neposlednom rade
 • RNDr. Zuzana Balážová, primátorka Kremnice, ktorá zastupuje Slovensko v Rade Európy v Kongrese miestnych a regionálnych samospráv a je členkou prezídia Únie miest SR a viceprezidentkou Klubu primátorov miest SR.

V úvodnom uvítacom príhovore rektorka vysokej školy konštatovala uspokojenie nad tým, že môže práve na pôde našej školy otvoriť diskusiu ku kreovaniu optimálneho modelu verejnej správy na Slovensku a akademické prostredie považuje bezpochyby za vhodnú pôdu na kryštalizáciu názorov v odborných diskusiách.

Seminár prebiehal v dvoch častiach. Prvú tvorili vystúpenia vybraných účastníkov k ťažiskovým otázkam problematiky.

 • doc. Ing. Marta Hamalová, CSc., riaditeľka Ústavu verejnej správy VŠEMvs Bratislava
  „Uplatňovanie systémového prístupu k reformám verejnej správy v SR“
 • Ing. Viktor Nižňanský, PhD., hosťujúci profesor, Komunálne výskumné a poradenské centrum, n. o.
  „Model verejnej správy v kontexte nových spoločenských výziev“.
 • prof. Dr. Štefan Volner, CSc.,  Katedra verejnej správy VŠEMvs Bratislava
  „Moderný štát a verejná správa“
 • prof. JUDr. Peter Škultéty, DrSc., vedúci Katedry práva VŠEMvs Bratislava
  „Optimálna organizácia územnej samosprávy“
 • prof. Ing. Elena Žárska, CSc., Katedra verejnej správy a regionálneho rozvoja, NHF EU v Bratislave
  „Kvapka k municipalizácii“
 • PhDr. Daniel Klimovský, Katedra regionálnych vied a manažmentu, STU Košice
  „Hodnotenie aktuálneho organizačného usporiadania verejnej správy a jeho možné zmeny z pohľadu nového organizačného usporiadania obcí“
 • doc. RNDr. Vladimír Slavík, CSc., Katedra humánnej geografie a demografie, PF UK  BA
  „Ku  geografickému vymedzeniu centier municipalizácie“

V druhej, popoludňajšej časti sa rozvinula odborná diskusia - workshop k trom základným okruhom problémov:

1. Zhodnotenie súčasného modelu a alternatívne návrhy zmien v usporiadaní verejnej správy
Do diskusie sa zapojili tak predstavitelia akademickej obce, ako aj odborníci praxe. Všetci diskutujúci konštatovali nevyhnutnosť zmien organizačného usporiadania tak miestnej štátnej správy, aj samosprávy. Z diskusie vyplynuli nasledovné závery:

 • V rámci ďalšieho procesu reforiem podporiť uplatňovanie duálneho modelu usporiadania verejnej správy;
 • Väčšina diskutujúcich sa priklonila k odstráneniu neprehľadného modelu súčasnej špecializovanej štátnej správy a podporila vytvorenie siete integrovaných úradov;
 • Väčšina diskutujúcich podporila zachovanie dvoch úrovní územnej samosprávy: na regionálnej aj obecnej úrovni, zároveň odporučila prehodnotiť súčasnú štruktúru samosprávnych regiónov tak, aby ich hranice viac zodpovedali prirodzeným regiónom. 

2. Postavenie malých obcí v systéme verejnej správy - možnosti municipalizácie
Diskusia bola zameraná najmä na neracionálnu formu riešenia dilemy medzi veľkým podielom malých obcí v štruktúre osídlenia SR a rozsahom a štruktúrou decentralizovaných kompetencií. Diskutujúci poukázali na výsledky anketových prieskumov a ďalších výskumných projektov, ktoré dokumentujú neefektívne využívanie verejných zdrojov a rezignáciu na výkon niektorých kompetencií v dôsledku nepostačujúceho zdrojového vybavenia malých obcí. Na základe uvedeného možno prijať nasledovné závery:

 • Silné stránky decentralizácie verejnej správy sa môžu preukázať len v podmienkach konsolidovanej veľkostnej štruktúry obcí;
 • Spoločné obecné úrady- SOÚ nereprezentujú koncepčnú,funkčnú a efektívnu formu eliminácie nízkej absorpčnej kapacity malých obcí;
 • Všetci diskutujúci podporili postupné vytvorenie odborných aj politických predpokladov pre municipalizáciu malých obcí, napriek rozdielnosti názorov na formu realizácie: dobrovoľnú, administratívnu, alebo zmiešanú. 

3. Úloha štátnej správy a samosprávy pri riadení verejných vecí, zhodnotenie aktuálnej deľby kompetencií
Aj keď v úvodných vystúpeniach, osobitne vo vystúpení Ing. V. Nižňanského boli naznačené teoretické východiská, ako aj slabé stránky aktuálneho modelu deľby kompetencií, pre neúčasť osloveného odborníka neodznel však zásadný príspevok, preto problému deľby kompetencií sa budú účastníci venovať na niektorom z nasledujúcich odborných seminárov.

Témy ďalších workshopov budú:

 • regionálne školstvo;
 • sociálna politika;
 • kultúrna politika;
 • životné prostredie, vrátane odpadového hospodárstva;
 • doprava a preprava;
 • financovanie samosprávy;
 • spolupráca miest a obcí v rámci mestských regiónov;
 • hospodárska politika /rozvoj mesta;
 • efektívna správa mesta;
 • kontrolný systém;
 • komunikácia s občanmi.
Tlač

Kalendár udalostí

«január 2021»
poutstštpisone
28
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
29
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
30
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
31
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
1
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
2
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
3
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
4
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
5
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
6
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
7
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
8
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
9
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
10
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
11
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
12
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
13
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
14
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
15
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
16
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
17
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
18
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
19
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
20
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
21
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
22
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
23
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
24
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
25
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
26
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
27
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
28
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
29
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
30
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
31
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
1
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
2
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
3
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
4
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
5
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
6
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...
7
16.11.2020 0:00
648

3rd International Scientific Conference "ECONOMIC AND SOCIAL - FOCUSED ISSUES OF MODERN WORLD "

It is our pleasure to invite you to the International scientific conference organized by School...
Viac...