sk-SKen-US
Menu
12. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie VŠEMvs

12. ročník Medzinárodnej vedeckej konferencie VŠEMvs

9. novembra 2017

Event date: 9.11.2017 Export event

Dňa 9. novembra 2017 sa na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave - Furdekova 16 uskutočnila v poradí 12. medzinárodná vedecká konferencia pod názvom „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska“. Rektorka VŠEMvs Dr. h. c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc. na nej privítala vzácnych hostí z partnerských organizácií i zo slovenských a zahraničných vysokých škôl a univerzít. 

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave 9. novembra 2017 v rámci „Týždňa vedy“zorganizovala 12. vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou „Ekonomický a sociálny rozvoj Slovenska - efektívnosť verejnej správy - malé a stredné podnikanie - európske hospodárstvo“.

Zúčastnili sa na nej špičkoví odborníci, ktorí prezentovali aktuálne trendy a perspektívy výziev v oblasti  rozvoja verejnej správy, malého a stredného podnikania ako hybnej sily rozvoja regiónov. Nosným bodom medzinárodnej vedeckej konferencie bola problematika transparentnej verejnej správy, ktorá poskytuje efektívne a kvalitné  služby, podporujúca udržateľný rast, tvorbu pracovných miest a sociálnu inklúziu. Pozornosť bola zameraná na podporu znalostnej ekonomiky, riešenie problémov malého a stredného podnikania, zvyšovanie podielu slovenských výrobcov na domácom a zahraničnom trhu, ako i zvyšovanie ich konkurencieschopnosti v európskom priestore jednotného trhu.

 Vedecká  konferencia, ako aj jej predchádzajúce ročníky spolu so sprievodnými aktivitami v rámci „Týždňa vedy" na VŠEMvs v Bratislave sú dôkazom, že oblasť vedy a výskumu  má svoje nezastupiteľné miesto na našej vysokej škole v oblasti tvorivosti, inovatívnosti a interdisciplinárneho prístupu nášho každého tvorivého zamestnanca. Kontinuálna podpora vedy a výskumu je orientovaná na  posilnenie pozície VŠEMvs v ekonomickom výskume v SR, na zvyšovanie kvality štúdia a na dosiahnutie porovnateľnej úrovne s renomovanými vysokými školami doma aj v zahraničí. Aktívne presadzovanie výskumného charakteru vysokej školy je  neoddeliteľnou súčasťou všetkých jej procesov a činností s posilňovaním aktivít aj mladých výskumných a vedeckých pracovníkov v národnom a medzinárodnom priestore. Účastníci konferencie sa koncentrovali na výmenu poznatkov a skúseností z oblasti budovania kvalitnej, odbornej a transparentnej verejnej správy, právnych aspektov štátnej správy a samosprávy, modernizácie verejnej správy, odstraňovania disparít s aplikáciou príkladov dobrej praxe. Pozornosť sa sústredila aj na kvalitu poskytovaných verejných služieb na miestnej, regionálnej a národnej úrovni a stimuláciu  účasti občanov na verejnej správe, vzdelávaniu a podpore podnikania, budovaniu centier výskumu a spolupráce, efektívnemu prístupu pri uplatňovaní inovácií a nových riešení vo firme, či bezpečnosť podnikania, krízovému manažmentu a prevencii rizika vo verejnom a privátnom sektore, projektovému a inovačnému manažmentu v malom a strednom podnikaní.

Konferencia bola tiež miestom na nadviazanie a prehĺbenie vzájomných kontaktov s domácimi a zahraničnými vysokoškolskými ustanovizňami, vedecko-výskumnými pracoviskami, orgánmi a inštitúciami verejnej správy a hospodárskej praxe.

Úvodný príspevok na konferencii prof. Ing. Juraja Sipku, PhD., MBA, riaditeľa Ekonomického ústavu SAV-The Main Challenges of the European Monetary Union mal status „keynote speeches“, hlavný, vyžiadaný. Prezentoval makroekonomické ukazovatele SR a nové výzvy menovej únie európskeho spoločenstva v kontexte svetového hospodárstva.

Príspevky Ing. Igora Šulaja -  podpredsedu Najvyššieho kontrolného úradu SR, prof. dr. Artura Horbového, DrSc.-prorektora Volyn Institute for Economics and Management, Lutsk, Ukrajina, prof. dr. Zorana Čekerevaca - z Union Nikola Tesla University Belehrad Srbsko, PhDr. Michala Kalináka, PhD. -  hovorcu ZMOS, Ing. Vladimíra Sirotku, PhD.- prezidenta Slovenskej asociácie MSP a živnostníkov, Dr. Roberta Magdu - zo Szent István University, Gödölo, Maďarsko a Ing. Jána Oravca, CSc. -  prezidenta Združenia podnikateľov Slovenska, ponúkli účastníkom konferencie vysoko aktuálne témy a problematiku financovania verejnej správy, rodinného podnikania, podnikateľského prostredia, konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov v priestore jednotného trhu.

Dr. L. Plai prezentoval aktuálnu problematiku - Pleonexia a verejná správa. Prof. Ing. Vladimír Gozora, PhD., riaditeľ Ústavu ekonómie a manažmentu VŠEMvs, informoval o výsledkoch projektu medzinárodnej vedecko-výskumnej spolupráce zameranej na rozvoj euroregiónov - Karpatského, Tatry a Beskydy., doc. Ing. Iveta Dudová, PhD.,  riaditeľka Ústavu verejnej správy VŠEMvs v Bratislave, pozornosť  auditória  orientovala na súčasné aspekty európskeho priestoru vzdelávania a odbornej prípravy. Prof. Ing. Ladislav Kabát , CSc., riaditeľ centra výskumu VŠEMvs v Bratislave, prezentoval novými a transparentnými ukazovateľmi vzťahovú analýzu a jej hodnotenie so zameraním sa na ekonomický rast, tieňovú ekonomiku, korupciu a sociálnu spravodlivosť v krajinách EÚ a na Slovensku. Prof. JUDr. Igor Palúš, CSc. z Fakulty verejnej správy UPJŠ Košice prezentoval vedecké a odborné stanovisko na oblasť sistačného práva starostu obce v zrkadle legislatívy a praxe v SR., prof. JUDr. Jozef Kuril, CSc., VŠEMvs v Bratislave, sa venoval zamestnaneckému pomeru vo verejnej správe a verejnej službe a ich súvislostiam.

            Doc. Ing. Stacho Zdenko, PhD., VŠEMvs v  Bratislave prezentoval výsledky výskumných zámerov z oblasti efektívnej komunikácie, ako prostriedku nárastu angažovanosti zamestnancov v inováciách vo firme. Ing. Adriana Martošová z Fakulty sociálno-ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity A. Dubčeka sa venovala aplikácii marketingových nástrojov vo verejnej správe, Ing. Silvia Švecová, PhD., VŠEMvs v  Bratislave prezentovala finančné aspekty inkluzívneho vzdelávania v SR, Ing. František Vojtech, PhD., VŠEMvs v Bratislave, sa sústredil na problematiku digitalizácie SR v podmienkach globalizácie. Medzinárodná vedecká konferencia bola ukončená závermi a odporúčaniami pre spoločenskú a hospodársku prax.

Príspevky, ktoré neodzneli na konferencii, sú zverejnené v zborníku z konferencie a vo vedeckom časopise VŠEMvs v Bratislave.

Pozitívne výsledky vo vedecko výskumnej oblasti sa nám podarilo dosiahnuť vďaka intenzívnej a hlavne efektívnej spolupráce s našimi domácimi a zahraničnými partnerskými vysokými školami a univerzitami.

        Významne k tomu prispieva aj nová dvojročná spolupráca s čínskym partnerom z Ningbo Dahongying univerzitou, ktorú realizujeme s významnou podporou Slovenskej agentúry pre rozvoj investícií a obchodu a J.E. veľvyslancom Čínskej ľudovej republiky na Slovensku pánom Lin Linom. Okrem reálnych vzdelávacích aktivít s touto univerzitou sme v júni tohto roku začali spoluprácu aj na úseku vedy a výskumu. Za účasti veľvyslanca Slovenskej republiky v Čine, predstaviteľov lokálnej vlády regiónu Ningbo a predstaviteľov našich vysokých škôl sme otvorili Slovenské centrum vzdelávania a výskumu v Číne, ktoré poskytuje poradenstvo čínskym študentom, pedagógom a podnikateľom vo vzdelávaní a podnikaní v SR a EÚ.

V rámci 12. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v jej slávnostnej časti za účasti jeho excelencie pána LIN Lina veľvyslanca ČĽR bolo otvorené Slovensko-čínskeho centra pre vzdelávanie a výskum“, ktorým vytvárame podmienky aj pre našich študentov, pedagógov i podnikateľov a ktorého cieľom je získavať korektné informácie o možnostiach vzdelávania, výskumu a podnikania v Číne.

      Úspešný priebeh medzinárodnej konferencie bol garantovaný aktívnou účasťou predstaviteľov ústredných orgánov štátnej správy, menovite Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, Ministerstvu vnútra Slovenskej republiky, Slovenskej agentúre pre rozvoj investícií a obchodu, ďalej predstaviteľom ZMOS, Únie miest Slovenska, Slovenskej asociácii malých podnikov, ale aj predstaviteľom  Ekonomického ústavu SAV za trvalú pomoc a podporu našej vysokej školy v jej úsilí plniť svoje poslanie.

     Rovnako poďakovanie za aktívnu účasť patrí aj našim najaktívnejším zahraničným partnerom z Kolína v Českej republike, zo Sofie v Bulharsku, z  Waršavy a Kieliec v Poľsku, z univerzity v Gödölo v Maďarsku,  z vysokých škôl v Charkove a Černivci na Ukrajine  a našim novým partnerom z Technologickej univerzity v Maikop z Ruskej federácie.

ZBORNÍK PRÍSPEVKOV 2017

 

 

 

 


Tlač

Kalendár udalostí

«október 2018»
poutstštpisone
24252627282930
1234
508

Úspešná spolupráca VŠEMvs s IT asociáciou Slovenska na univerzitách v Kyjeve a Charkove

V dňoch 4. až 5. októbra 2018 pokračovala spolupráca VŠEMvs a IT...
Viac...
567
89
9.10.2018
507

Slávnostné otvorenie akademického roka 2018/2019

Za účasti rektorky Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej...
Viac...
1011121314
14.10.2018
505

Turistický kurz VŠEMvs na Štrbskom plese

Katedra športu a voľnočasových aktivít VŠEMvs...
Viac...
15161718192021
222324
24.10.2018 - 25.10.2018
25
24.10.2018 - 25.10.2018
262728
2930311234