sk-SKen-US
Menu

Spoločný študijný program

Mgr. - Spoločný magisterský študijný program „Podnikateľské analýzy a informačné systémy v podnikaní“

Študijný program: MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA

Študijný odbor: 3.3.16. ekonomika a manažment podniku

Stupeň štúdia: druhý - magisterský študijný program

Získaný titul: magister (v skratke "Mgr.")

Tento program je kombináciou vzdelávacích snáh Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics „KhNUE“ (Ukrajina) a Vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  (Slovensko). Rozhodnutím ministerky školstva, vedy výskumu a športu SR č. 2017/17996:2-15A0 je v platnosti od roku 2017.

Spoločný slovensko-ukrajinský magisterský študijný program je reakciou na aktuálne potreby spoločnosti a splneným záväzkom VŠEMvs na jej pôsobenie v Digitálnej koalícii Slovenska. Preto je podporovaný IT Asociáciou Slovenska aj asociáciou IT Ukrajine, Úradom podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Slovenskej republiky, veľvyslanectvom Slovenskej republiky na Ukrajine v Kyjeve.

Tento program poskytuje študentom znalosti o technickom vývoji a využívaní moderných informačných a komunikačných technológii v ekonomickom kontexte a ich využitie pri riešení problémov spojených s analytickou prácou v IT priemysle, čo im umožní lepšie uplatnenie na trhu práce v prostredí IT spoločností v Slovenskej republike, EÚ a na Ukrajine.

V súčasnej dobe je dopyt po odborníkoch, ktorí kombinujú svoje vedomosti v používaní inteligentných systémov, spracovanie informácií a počítačových systémov s využitím moderných softvérových produktov, IT technológií a technologických prostriedkov s vedomosťami o ekonómii a podnikovom manažmente. Sektor riadenia a podnikania je hlavným trendom dopytu na národných a medzinárodných trhoch práce.

Spoločný magisterský študijný program vychádza z dvoch akreditovaných magisterských študijných programov. Z programu „Obchodné analýzy a informačné systémy v podnikaní“ Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (KhNUE) na Ukrajine a z programu „Manažment malého a stredného  podnikania“     Vysokej školy ekonómie a manažmentu správy v Bratislave (VŠEMvs). Spoločný program je na celospoločenskú objednávku zameraný na prehĺbenie vedomostí a zručností z programovania a IT analýz v podnikateľskom prostredí a na osvojenie poznatkov z oblasti ekonómie a podnikového manažmentu.

Spoločný magisterský študijný program je ponúkaný len pre absolventov bakalárskych študijných programov so zameraním  na programovanie, IT analýzy a podnikanie vysokých škôl z Ukrajiny, Slovenska, ale aj z tretích krajín.

Program sa vyučuje v ukrajinskom, anglickom a slovenskom jazyku.

Orientačný zoznam predmetov učebného plánu v 1. roku štúdia (na Ukrajine):

• Inteligentné metódy a prostriedky na spracovanie informácií
• Moderná teória riadenia
• Metodika vedeckého výskumu
• Základy analýzy údajov
• Moderné informačné systémy: Aplikovaný aspekt
• Štatistické myslenie na skúmanie údajov
• Inteligentné informačné systémy
• Organizácia a technológia cloud computingu
• SEO optimalizácia
• Vizualizácia údajov a vizuálna analýza
• Business Intelligence
• Údaje a rozhodovanie

Orientačný zoznam predmetov učebného plánu v 2. roku štúdia (na Slovensku):
• Ekonomika podniku
• Medzinárodný manažment a medzinárodné podnikanie
• Podnikové riziká
• Riadenie kvality
• Vytváranie programov a projektov
• Pracovné právo
• Podnikanie v malých a stredných podnikoch III.
• Dane z podnikateľských subjektov.

Doplnené o voliteľné špecializačné kurzy a certifikáty najmä so zameraním na moderné programovacie jazyky.

Organizácia výučby:

Program pozostáva z 120 ECTS (4 semestre = 2 roky)

·         Študenti študujú 1. a 2. semester na KhNUE - (60 ECTS),

·         Po ukončení prvého roku štúdia absolvujú 3. a 4. semester, odbornú prax a stáž (60 ECTS) v Bratislave (Slovensko) na VŠEMvs a v popredných IT spoločnostiach.

Pred začiatkom štúdia:

Letná škola na VŠEMvs v Bratislave v rozsahu  štyri týždne (júl – august)  len pre prijatých študentov 

Prvý rok  štúdia:

Teoretická výučba v mesiacoch september až máj na KhNUE v Charkove na Ukrajine  v ukrajinskom a anglickom  jazyku  s intenzívnou výučbou slovenského jazyka.

V rámci letnej školy prax v trvaní troch mesiacoch (jún – august) v spolupráci s IT Asociáciou Slovenska, s intenzívnou výučbou slovenského jazyka a ďalšími špecializačnými kurzami

Druhý rok štúdia:

Teoretická výučba:

 Na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave  v slovenskom jazyku, vrátane obhajoby diplomovej práce a štátnych záverečných skúšok

Preddiplomová prax:

V spolupráci s IT Asociáciou Slovenska v zmysle témy diplomovej práce a študijného plánu.

Akademický titul:

·         Magisterský titul v oblasti informatiky z KhNUE - Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics (ukrajinský model);

·         Magisterský titul  v skratke „Mgr“ v Podnikateľské  analýzy a informačné systémy v podnikaní“  VŠEMvs - Vysoká škola manažmentu a verejnej správy v Bratislave (európska norma).

Podmienky prijatia:

O prijatie sa môžu uchádzať uchádzači s bakalárskym titulom v špecializáciách "Informatika" a "Ekonomika a manažment podniku" s výbornými IT znalosťami.

 Žiadatelia musia preukázať:
• získanie základných znalostí o počítačových technológiách a ekonomike;
• motiváciu študovať v programe a po ukončení štúdia pracovať v oblasti IT na Slovensku.
• znalosť angličtiny aspoň na úrovni A2, odporúčanej jazykovej úrovni - B1;

Kritériá pre zaradenie študentov do programu:


Výber uchádzačov o štúdium uskutočňuje spoločná slovensko-ukrajinská prijímacia komisia, ktorá zahŕňa aj zástupcov slovenských a ukrajinských IT spoločností.

Prijímacie konanie:

komisionálne (KhNUE,  VŠEMvs a ITAS Slovensko)  v mesiaci júl podľa pokynov na prijímacie konanie,  dostupné na: http://www.hneu.edu.ua/Shared_Slovak-Ukrainian_Masters_Program_Business_Analysis_and_Information_Systems_in_Entrepreneurship

Zoznam dokumentov potrebných na zápis do NEUSKCH:

1. Prihláška na štúdium na  KhNUE (šablóna na prevzatie).
2. CV (vo formáte Europass "download template")
http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Education/Form_CV.doc

3. Kópia pasu.
4. Kópia identifikačného kódu.
5. Kópia bakalárskeho diplomu a dodatok k diplomu.
6. Štyri fotografie 3x4 cm.
7. Ak ste študentom KhNUE - certifikát dekanskej kancelárie o ďalšom vzdelávaní.

Zoznam dokladov potrebných na zápis na Vysokej škole ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (Slovensko):
1. Kópia CV (vo formáte Europass "download template") http://www.hneu.edu.ua/web/public/moved/hneu/Education/Form_CV.doc
2. Dve fotografie 3x4 cm
3. Kópia pasu.
4. Kópia bakalárskeho diplomu a dodatok k diplomu s úradným prekladom v slovenskom jazyku (notársky overený).

 

Financovanie štúdia:

Študenti prijatí na spoločný magisterský študijný program sa môžu uchádzať o poskytnutie finančného príspevku, ktorý zahŕňa školné a štipendium určené na pokrytie výdavkov na ubytovanie a ostatné služby pre študenta.

Kontaktná osoba na VŠEMvs:

doc. Ing. Stanislav Filip, PhD.  – International Program Coordinator

Tel: +421 918 863 591;     E-mail: stanislav.filip@vsemvs.sk

 

 

Kontaktná osoba na KhNUE:

prof. Dr. Olena Raevneva, DSc. – vedúca Katedry štatistiky a ekonomického prognózovania

Tel: +380 67 910 5401 E-mail: olena.raev@gmail.comProfil absolventa

Profil absolventa vychádza z požiadaviek IT sektoru SR zastúpeného ITAS a cieľov národnej Digitálnej koalície, ktorej signatárom je aj Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave. Profil absolventa je vytvorený aj  v súlade so záväzkom VŠEMvs, ktorý deklarovala ako svoj prínos do splnenia cieľov koalície. V ňom sa zaväzuje, že pre verejný a podnikateľský sektor pripraví kvalifikovaných zamestnancov s digitálnymi, projektovými a manažérskymi kompetenciami. Profil absolventa zodpovedá požiadavkám, ktoré sú sformulované v dokumente „Špecifikácia požiadaviek na obsadenie pracovných pozícií v sektore ITaT na roky 2017 – 2020 v SR“.

VŠEMvs v Bratislave v spolupráci so Štátnou ekonomickou univerzitou Simona Kuzneca v Charkove na Ukrajine zavedením  spoločného magisterského programu „Business Analytics and Information Systems in Enterpreneurship“ vytvára podmienky jeho študentom nadobudnúť nižšie uvedené vedomosti, zručnosti a spôsobilosti zodpovedajúce uvedeným požiadavkám. Absolventi spoločného magisterského programu absolvovaním predpísaných prednášok, seminárov, cvičení, absolvovaním odbornej praxe a samostatným štúdiom nadobudnú vedomosti z:

·       Inteligentných metód a prostriedkov spracovania informácií

•       Metodiky vedeckého výskumu

•       Cloud Computing Organizácie a technológie

•       Základov analýzy údajov

•       Inteligentného podnikania

•       SEO optimalizácie

•       Štatistické myslenia pre skúmanie údajov

•       Moderných informačných systémov

•       Inteligentných informačných systémov

•       Dát a rozhodovania

•       Vizualizácie údajov a vizuálnej analýzy

•       Základov ekonomiky a financií

•       Podnikového manažmentu

•       Projektového manažmentu

•       Moderných teórií riadenia

•       Riadenia rizík

•       Manažmentu inovácií

•       Metodík vývoja IS

Absolvent spoločného magisterského programu absolvovaním seminárov, cvičení a odbornej praxe nadobudne zručnosti:

•       využívať IT technológie, programovacie jazyky, technologických nástrojov, ktoré používajú pri svojej profesionálnej činnosti a pri vykonávaní odborných úloh rôznej zložitosti;

•       plánovať a riadiť špecializované projekty rôznych stupňov;
     využívať spracovanie informácií, inteligentné systémy a počítačové systémy na podporu rozhodovania;

•       používať moderné programovacie produkty, IT technológie a technické prostriedky v odbornej činnosti odborníka na informačné technológie;

•       využívanie informačných technológií na štatistické podloženie rozhodovania v oblasti podnikania, správy a riadenia;

•       identifikovať vzájomné prepojenie a porovnanie parametrov, ktoré ich syntetizujú do jednotného integrovaného informačného systému;

•       prezentovať výsledky vykonaného výskumu vo forme analytickej správy, eseje, výskumných prác s využitím moderných metód vizualizácie materiálu;

•       definovať tendencie sociálnych a ekonomických javov a procesov, popísať ich vzájomné vzťahy pomocou systému indexov faktorov.

Absolvovaním uceleného štúdia absolvent bude spôsobilý tzv. „soft skills“

•       demonštrovať vysokú úroveň sebadôvery, schopnosť prejaviť iniciatívu a vytvoriť vlastný prístup k riešeniu úloh;

•       zodpovednosť za uskutočňovanie a realizáciu individuálnych a kolektívnych rozhodnutí, ako aj rozhodnutia v podmienkach neistoty;

•       schopnosť samostatného učenia sa nových metód výskumu, získanie poznatkov a zručností na identifikáciu nástrojov na zlepšenie kvality rozvoja projektov;

•       schopnosť definovať rozhodovanie v praktických štúdiách a praktických situáciách;

•       schopnosť rozvíjať vlastnú vzdelanostnú úroveň a pripravenosť na pokrok na vlastnej úrovni.

Absolvent spoločného študijného programu sa môže uplatniť napríklad v oblastiach:

•        inteligentného podnikania

•        e-podnikania

•        IT bezpečnostného manažéra

•        manažéra IT projektov

•        softvérového architekta

•        špecialistu na kvalitu a testovanie softvéru

•        systémový analytik

•        obchodný analytik

•        expert na riadenie údajov

•        analytik pre mobilné správanie